Porodični saradnik

„S obzirom na to da je porodica osnovna društvena grupa i prirodna sredina za razvoj, dobrobit i zaštitu dece, prvenstveno treba uložiti napore da se detetu omogući da ostane ili se vrati na staranje svojim roditeljima ili, u odgovarajućim slučajevima, drugim članovima bliže porodice. Država treba da se postara da porodice u svojoj ulozi pružanja staranja imaju pristup odgovarajućim oblicima podrške“.

(UN Smernice za alternativno staranje o deci, 2010)

Porodični saradnik je  jedna od prvih u nizu potrebnih  intenzivnih usluga namenjenih  osnaživanju  porodica  u Srbiji.

Usluga porodični saradnik ima za cilj  unapređenje kapaciteta porodice da omogući bezbednost i stabilne uslove za rast, razvoj i dobrobit deteta u njegovom porodičnom okruženju.

Namenjena je porodicama sa decom, sa brojnim i složenim potrebama, u kojima postoji rizik za izmeštanje dece ili pretnja  da će se rizik pojaviti,  kao i porodicama kod kojih se planira povratak deteta u porodicu, nakon mere izdvajanja iz porodice.

Ciljevi usluge:

  • prevencija zanemarivanja i zlostavljanja dece u porodicama
  • unapređenje kapaciteta roditelja kroz sticanje novih znanja i veština u oblasti roditeljstva, životnih veština, partnerskih i drugih odnosa
  • prevencija izmeštanja dece iz prirodnih porodica
  • podrška povratku deteta u porodicu / osnaživanje porodica za povratak deteta iz institucija ili hraniteljskih porodica

Porodice sa složenim i brojnim potrebama su  porodice sa decom koje su često suočene sa izrazitim siromaštvom, nezaposlenošću, veoma lošim stambenim uslovima, gde postoje izazovi vezani za probleme mentalnog zdravlja i roditelja i dece, gde je dete ili roditelj osoba sa invaliditetom, gde je prisutno nasilje, porodice u kojima roditelji  zanemaruju potrebe deteta ili ne umeju da odgovore na njih.... Većina porodica kojima je potrebna usluga intenzivne podrške trpi zbog istovremeno više nezadovoljenih potreba, odnosno teškoća koje ih ometaju, otežavaju im ili onemogućavaju da roditelji na odgovoran način realizuju  svoju roditeljsku ulogu i omoguće siguran i bezbedan razvoj dece u porodici.

Usluga porodični saradnik pruža se u porodici i njenom domu, njihovoj zajednici, realizacijom aktivnosti koje, u skladu sa procenom i porodičnim planom, mogu biti praktična podrška,  savetodavno-edukativne aktivnosti i aktivnosti zastupanja, posredovanja i koordinacije u zajednici. Cilj rada porodičnog saradnika sa svakom porodicom je da, zajedno sa porodicom, kreira promenu u funkcionisanju porodice, koja će omogućiti dobrobit deteta u porodici  i biti održiva. Porodični saradnik je najmanje jednom nedeljno u poseti  porodici, ili akteru   vezanim za konkretnu porodicu.

Usluga Porodični saradnik je osmišljena  i pilotirana na inicijativu Unicefa i   Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz podršku  Novak fondacije i  Evropske Unije u periodu od 2013–2017. godine. Od 2015-2017..god. je specijalizacovana usluga i za porodice dece sa smetnjama u razvoju.

Pružaoci usluge, koji su dali nemerljiv doprinos ishodima procesa pilotiranja  su Centar za zaštitu odojčadi, dece i omaldine u Beogradu, Dom „Duško Radović“ u Nišu, Dom SOS Dečije selo, Sremska Kamenica i Centar za razvoj lokalnih usluga „Kneginja Ljubica“ iz Kragujevca.   Tim Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je  koordinirao procesom pilotiranja.

 

Priručnik za pružanje usluge "Porodični saradnik"

******************************