Principi delovanja

PRINCIPI NA KOJIMA SE ZASNIVA RAD ZAVODA

Delatnost Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu zasniva se na poštovanju i promovisanju ljudskih prava i univerzalnih etičkih i profesionalnih vrednosti uz poštovanje načela da društvo treba da obezbedi svakom pojedincu mogućnost da aktivno učestvuje u razvoju zajednice kojoj pripada.

Shodno tom opredeljenju, rad Zavoda bazira se na principima:

 • Holističkog i integrativnog pristupa socijalnoj zaštiti
 •  Jednakosti i nediskriminacije
 •  Saradnje i partnerstva
 •  Najboljeg interesa korisnika
 •  Participacije korisnika u kreiranju, sprovođenju i evaluaciji socijalnih politika i programa
 •  Celoživotnog učenja
 •  Transparentnosti i javnosti u radu.

U sistemu socijalne zaštite Zavod promoviše praksu socijalnog rada koja je:

 • individualizovana, primerena potrebama i kapacitetima korisnika i zasnovana je na najvećem mogućem učešću korisnika
 • zasnovana na snagama i mogućnostima korisnika i ima za cilj osnaživanje i osamostaljivanje korisnika uz pomoć sopstvenih resursa i resursa lokalne zajednice
 • sposobna da odgovori na promene i nove izazove nastale u okruženju, odnosno na promene potreba korisnika
 • prepoznaje značaj prirodnog okruženja korisnika, a pre svega porodičnog okruženja za dete