Postupak akreditacije programa obuke

U „Službenom glasniku RS“ br. 31, od 18. marta 2014. godine, objavljen je „Pravilnik o standardima i postupku akreditacije programa obuke za stručne radnike i stručne saradnike u socijalnoj zaštiti“, kojim se uređuju standardi za akreditaciju programa obuke, način sprovođenja postupka akreditacije, način vođenja i sadržina Registra prijava za akreditaciju, Registra akreditovanih programa obuke i Registra realizovanih programa obuke, kao i sadržina i izgled sertifikata o završenoj obuci po akreditovanom programu obuke.

Postupak akreditacije programa obuke sprovodi se tokom čitave godine na osnovu javnog poziva. Javni poziv za akreditaciju programa obuke može biti opšti i tematski. Opšti poziv za akreditaciju programa obuke objavljuje se bez ograničenja u pogledu teme koja čini predmetno polje programa obuke. Ako se utvrdi postojanje prioritetne potrebe za programom obuke koji za predmetno polje ima određenu temu, na predlog Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, raspisuje se tematski poziv za akreditaciju.

Postupak akreditacije obuhvata:

 1. objavljivanje javnog poziva za akreditaciju,
 2. podnošenje prijave za akreditaciju, sa pratećom dokumentacijom,
 3. utvrđivanje ispunjenosti formalnih uslova i evidentiranje prijave,
 4. određivanje u koju grupu akreditovanih programa obuke će, nakon akreditacije, predmetni program biti svrstan,
 5. utvrđivanje ispunjenosti standarda za akreditaciju,
 6. odlučivanje o akreditaciji i o obnavljanju akreditacije,
 7. donošenje rešenja o akreditaciji,
 8. registrovanje akreditovanog programa obuke.

Konkursna dokumentacija sadrži:

 1. Prijavu za akreditaciju programa obuke,
 2. Obrazloženje ispunjenosti standarda,
 3. Izjavu podnosioca predloga programa obuke,
 4. Recenziju programa obuke,
 5. Rezime programa obuke,
 6. Radne biografije autora, realizatora i recenzenta
 7. Integralni program obuke

Konkursna dokumentacija podnosi se na obrascima APO1, APO2, APO3 i APO4: 

Obrazac APO1 (prijava za akreditaciju programa obuke)
Obrazac APO2(obrazloženje ispunjenosti standarda)
Obrazac APO3 (izjava podnosioca predloga programa obuke)
Obrazac APO4(recenzija programa obuke)

U skladu sa Pravilnikom integralni program obuke sadrži sažeto teorijsko obrazloženje tema obuhvaćenih sadržajem i precizan sinopsis obuke. Takođe, prijava programa na akreditaciju, osim konkursne dokumentacije sadrži lične podatke i radnu biografiju autora programa, kao i lične podatke i radnu biografiju realizatora programa obuke i recenzenta. Ako prijavu podnosi pravno lice ili preduzetnik, dužno je da priloži podatke o poslovnom imenu, sedištu i PIB.

Zainteresovani za učešće na konkursu treba da dostave potpunu dokumentaciju u štampanoj i elektronskoj formi – na CD-u, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za konkurs za akreditaciju programa obuke“, na adresu: Republički zavod za socijalnu zaštitu, 11000 Beograd, Terazije 34.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti subjekti postupka akreditacije su:

 • Ministarstvo nadležno za socijalnu  zaštitu
 • Odbor za akreditaciju
 • Republički zavod za socijalnu zaštitu.

 

Republički zavod za socijalnu zaštitu, osim učešća u postupku akreditacije, obavlja i kontrolu realizacije akreditovanih programa obuke i vodi sledeće Registre:

 • Registar prijava za akreditaciju
 • Registar akreditovanih programa obuke
 • Registar realizovanih programa obuke.


Autor akreditovanog programa obuke ima pravo i dužnost da realizuje akreditovani program obuke na način predviđen integralnim programom obuke. 

Neophodno je da se Zavodu, najkasnije deset dana pre početka obuke, najavi mesto i vreme realizacije programa, kako bi se blagovremeno isplanirala dinamika aktivnosti vezanih za praćenje realizacije programa.

Takođe, autori su u obavezi da Republičkom zavodu dostave, u štampanoj i elektronskoj formi, izveštaj i spisak polaznika za svaku pojedinačnu realizaciju svog programa, kako bi se omogućilo sticanje uvida u broj realizacija određenog programa i broj stručnih radnika koji su ga pohađali, a kojima Zavod izdaje potvrde o pohađanju akreditovanih programa stručnog usavršavanja.

 

POSLOVNIK O RADU ODBORA ZA AKREDITACIJU

*     *     *

UPUTSTVO ZA PRIPREMANJE I PODNOŠENJE PROGRAMA ZA AKREDITACIJU