Strategija socijalne zaštite 2019 - 2025 - konsultacije

  sreda, 10. april 2019.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je poziv na konsultacije povodom izrade Nacrta Strategije socijalne zaštite za period 2019–2025. godine, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu (član 34).

Strategija socijalne zaštite je nacionalna sektorska strategija (član 12. Zakona o planskom sistemu) i predstavlja društveni dogovor o razvoju politika socijalne zaštite u narednom srednjeročnom periodu. Strategija socijalne zaštite odgovara na potrebe društva i definiše pravce za dalji razvoj politika socijalne zaštite, kao i efektivnije i efikasnije uvezivanje politika socijalne zaštite sa nacionalnim razvojnim prioritetima i drugim sektorima.

Proces izrade Strategije socijalne zaštite 2019-2025. pokrenut je 20. aprila 2018. godine na nacionalnoj konferenciji koja je održana u Beogradu i podržan je od strane projekta Podrška razvoju regulatornih mehanizama socijalne zaštite, koji finansira Evropska unija (EU) kroz IPA 2013 finansijski instrument.

Pozivamo Vas da svoje komentare i sugestije na nacrt Strategije socijalne zaštite za period od 2019. do 2025. godine dostavite najkasnije do 15. maja 2019. godine na adresu: strategija@zavodsz.gov.rs 

Od 15. aprila do 16. maja 2019, Ministarstvo će sprovesti konsultativne sastanke sa interesnim stranama. Tačno mesto i vreme sastanaka će biti naknadno objavljeni. Ako želite da se prijavite za učestvovanje u konsultativnim sastancima, molimo vas da se prijavite na adresu: socialwelfare@niras.com

Informacije o rezultatima sprovedenih konsultacija u procesu pripreme nacrta Strategije socijalne zaštite za period od 2019. do 2025. godine biće objavljene od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka konsultacija, u skladu sa članom 34. Zakona o planskom sistemu.