Pravilnici

 

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja

Pravilnik o standardima i postupku akreditacije programa obuke za stručne radnike i stručne saradnike u socijalnoj zaštiti

Pravilnik o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite

Pravilnik o obrascu i sadržaju službene legitimacije stručnih radnika centra za socijalni rad

Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije inspektora socijalne zaštite

Pravilnik o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad

Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica

Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine ometene u razvoju

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece i omladine sa problemima u ponašanju

Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i normativima i standardima za obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj odraslih lica ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica

Pravilnik o hraniteljstvu

Pravilnik o programu pripreme za usvojenje

Pravilnik o načinu vođenja Jedinstvenog ličnog registra usvojenja

Pravilnik o postupku za određivanje i promenu ličnog imena

Pravilnik o načinu vođenja postupka i sačinjavanju zapisnika o nalaženju deteta

Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o štićenicima

Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta

Pravilnik o učešću srodnika u izdržavanju korisnika prava u socijalnoj zaštiti

Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o izdržavanim licima

Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici

Pravilnik o vođenju evidencije o korisnicima i dokumentacije o stručnom radu u ustanovama socijalne zaštite

Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć

Pravilnik o socijalnoj pomoći za lica koja traže, odnosno kojima je odobren azil

Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica

Pravilnik o vršenju nadzora nad stručnim radom u ustanovama socijalne zaštite

Pravilnik o namirenju potraživanja po osnovu isplaćene novčane socijalne pomoći

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje psihološke delatnosti preduzetnika

Pravilnik o pripravničkom stažu i načinu polaganja stručnog ispita psihologa

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja nadzora nad stručnim radom psihologa

Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

Pravilnik o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza

Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cena usluga u oblasti socijalne zaštite koje finansira Republika

Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti

Pravilnik o zabranjenom postupanju zaposlenih