Deinstitucionalizacija u Srbiji

  sreda, 20. januar 2016.

Ostvareni rezultati i preporuke za dalje unapređenje procesa

Autori: Slavica Milojević, Ljubomir Pejaković, Gradimir Zajić, Božidar Dakić, Dragan Lončar, Siniša Milošević, Željko Spasenić

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2016.

Ključni pojmovi: deinstitucionalizacija, rezidencijalne ustanove socijalne zaštite, ekonomski aspekti deintitucionalizacije, vrednosti i efektivnost socijalne zaštite

 

Studija „Deinstitucionalizacija u Srbiji - ostvareni rezultati i preporuke za dalje unapređenje procesa“ (Deinstitutionalization in Serbia - results gained so far and
recommendations for future improvement) nastala je kao deo projekta Procena vrednosti i efektivnosti socijalne zaštite - "Social Protection Assessment for Values and Effectiveness – SAVE“.

Studija predstavlja rezultate analize do sada sprovedenih aktivnosti u procesu deinstitucionalizacije, identifikovanih glavnih prepreka tokom realizacije pojedinih mera usmerenih na deinstitucionalizaciju, efekata i postignutih rezultata u dosadašnjem procesu, naučenih lekcija i primera dobre prakse. Preporuke i zaključci proistekli iz izveštaja, radionica, studijskih poseta i sa završne konferencije poslužiće kreatorima politike i donosiocima odluka, predstavnicima naučne i stručne javnosti da aktivno učestvuju u daljem kreiranju politike i sprovođenju procesa deinstitucionalizacije u Srbiji, rukovodeći se principima efikasnosti i efektivnost.