Kupovina računarske opreme

  sreda, 19. novembar 2014.

Naziv naručioca: Republički zavod za socijalnu zaštitu
Adresa naručioca:
Terazije 34, Beograd
Internet stranica naručioca: www.zavodsz.gov.rs
Vrsta naručioca:
ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja
Vrsta postupka javne nabavke:
javna nabavka male vrednosti
Produženje roka za podnošenje:
ponuda
Vrsta predmeta:
dobra, 30230000 - računarska oprema
Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda:
19.11.2014. godine
Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka:
20.11.2014. godine
Razlog za produženje roka:
produženje roka se vrši u skladu sa članom 99 ZJN
Vreme i mesto podnošenja ponuda (novi rok):
petak, 28.11.2014.godine do 12
časova na adresu naručioca
Vreme i mesto otvaranja ponuda:
28.11.2014.godine u 12:15 časova u prostorijama
naručioca
Lice za kontakt:
Zorana Travica, 011/3621-565, ztravica@zavodsz.gov.rs

 

Dokumenti:

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru