Okrugli sto sa supervizorima u CSR Kragujevac - maj 2024.

  utorak, 28. maj 2024.

Dana 22.05.2024. god. u CSR Kragujevac održan je  eksterni supervizijski sastanak / okrugli sto u skladu sa programom rada RZSZ za 2024. god. koji predviđa održavanje 16 eksternih supervizija u formi okruglih stolova na temu “Organizaciona kultura u CSR”

U CSR Kragujevac u radu okruglog stola učestovalo je 17 stručnih radnika  koji su angažovani u različitim službama i na različitim pozicijama u centru za socijalni rad. Primenjene metode su: prezentacija, diskusija, tehnika “Drvo problema i drvo ciljeva” za izradu nacrta operativnog plana. Najpre su učesnicima predstavljeni rezultati analize procesa supervizije u CSR i eksterne supervizije koju realizuje RZSZ sa centrima za socijalni rad. Nakon toga je prezentovana tehnika “Drvo problema I drvo ciljeva” sa kojom se do tada učesnici skupa nisu susretali. Tehnika je nakon toga primenjena na problem nedovoljne zaštite dece od nasilja u porodici. Kao osnovne uzroke grupa je izdvojila: nedovoljnu senzibilnost saradničkih institucija za ovu temu, nedovoljan broj stručnih radnika i nedostatak usluga i resursa.

Od strane učesnika skupa prepoznata je težnja Zavoda ka unapređenju socijalne zaštite i uslova rada u centrima za socijalni rad  a na osnovu činjenice da su savetnici Zavoda inicirali direktan rad sa kolektivom (ne samo sa supervizorima) kao i na osnovu izabrane teme. Kolektiv smatra da direktor i rukovodioci pre svega treba da primenjuju datu tehniku u cilju unapređenja uslova i rezultata rada,  ali je zaključeno i da je učešće neposrednih izvršilaca posla neophodno u smislu potpunog i objektivnog sagledavanja problema kao i mogućih rešenja.