Okrugli sto sa supervizorima iz CSR Beograd 1 - mart 2024.

  nedelja, 7. april 2024.

Dana 27. 03. 2024 godine u prostorijama RZSZ u Beogradu održan je okrugli sto supervizijske grupe centara za socijalni rad Beograd 1 koju čine sledeća Odeljenja: Zemun, Mladenovac, Sopot, Stari grad, Voždovac, Surčin, Zvezdara i Rakovica iz koga je bio i organizator skupa. Ukupno je bilo 19 supervizora.

U odnosu na prezentovani prikaz slučaja razmatrana su sledeća pitanja: Kako najefikasnije zaštiti dete/decu od psihološkog odnosno emocionalnog zlostavljanja od strane roditelja sa psihopatloškom fenomenologijom  i koji su najvažniji elementi tužbe za zaštitu prava deteta u takvim situacijama?

Zaključak grupe je da prepoznavanje emocionalnog zlostavljanja deteta u porodici za stručne radnike u centrima za socijalni rad nije teško. Vršenje procene u skladu sa pravilima struke i korišćenje instrumenata u vidu skala procene, lista indikatora naislja, faktora rizika , poznavanje posledica za dete usled dugotrajne izloženosti emocionalnom nasilju, doprinosi jasnom zaključku i stručnom stavu.

Oklevanje stručnih radnika da  preduzmu odgovarajuće mere u zaštiti deteta je često uslovljeno sledećim faktorima: neprepoznavanje emocionalnog zlostvaljanja od strane drugih institucija ( policija, tužilaštvo, sud) i izostanak njihovih adekvatnih  reakcija, tzv. „teško dokazivanje“ emocionalnog zlosatvljanja,  odugovlačenje i „razvodnjavanje“ postupaka čime gube smisao, nesigurnost stručnih radnika usled nedovoljno iskustva u vezi sa pokretanjem određenih postupaka i primenom mera – neodložnih intervencija u cilju zaštite, kao i izloženost pretnjama stranaka i nedovoljna zaštićenost stručnih radnika od njih.

Grupa je konstatovala da stavovi, neasaradljivost i neefikasnost drugih institucija  ne smeju da spreče Organ starateljstva u vršenju svoje osnovne funkcije – zaštite ugroženih i ranjivih korisnika. U tom smislu, ako saradnja nije uspešna , na raspolaganju Organa starateljstva je žalba višim instancama suda, tužilaštva i sl. Ukoliko Organ starateljstva proceni da je dete ugroženo ponašanjem roditelja, centar može reagovati i neodložnom intervencijom koja  nije u skladu sa važećom  presudom suda, nakon čega će odmah uputiti  zahtev sudu za hitnom izmenom postojeće odluke.

Postoji potreba za boljim upoznavanjem stručnih radnika sa postupkom za zaštitu prava deteta, a koji se može pokrenuti u cilju zaštite bilo kog prava deteta koje je ugroženo. Ovaj postupak je naročito hitan, a sud nije vezan tužbenim zahtevom, pa tako u okviru istog postupka može doneti odluku o vršenju, potpunom ili delimičnom lišenju roditeljskog prava kao i izreći jednu ili više mera za zaštitu od nasilja u porodici. U ovom postupku ne može se izreći presuda zbog propuštanja, presuda na osnovu priznanja ili odricanja i stranke ne mogu da zaključe sudsko poravnanje.

Pretnje upućene stručnim radnicima moraju biti prijavljene policiji i tužilaštvu uz podršku rukovodstva stručnim radnicima. Sigurnosti stručnih radnika mogu doprineti dobar timski rad koji rezultira jasnim i čvrstim stavom zasnovanom na  prethodno temeljno sprovedenom stručnom postupku.