Eksterna supervizija za CSR iz Zapadne Srbije 1 - maj 2024.

  ponedeljak, 20. maj 2024.

Dana 15.05.2024. god. je, u skladu sa Programom rada RZSZ za 2024. godinu, u Centru za socijalni rad Užice, održan eksterni supervizijski sastanak (okrugli sto). Ovim Programom je planirano održavanje supervizijskih sastanaka sa stručnim radnicima u 16 velikih centara za socijalni rad (imaju veći broj stručnih radnika). Naziv realizovanog okruglog stola je “Organizaciona kultura u CSR”.

Na okruglom stolu je učestvovalo 12 stručnih radnika i direktorka Centra za socijalni rad. Prema dnevnom redu okruglog stola, učesnicima su najpre predstavljeni rezultati analize „Aktuelno stanje i perspektive supervizije u centrima za socijalni rad“. Potom se radilo na izradi nacrta operativnog plana metodom „Drvo problema i drvo ciljeva“, a problem na kojem se radilo je neadekvatna zaštita dece žrtava porodičnog nasilja.

Učesnici skupa su bili veoma zadovoljni time što su ih predstavnici Republičkog zavoda SZ posetili u njihovoj sredini. Izrazili su želju da ovakvih susreta bude više, tj. da se organizuju češće. Kao posebnu korist od ovakvog načina rada, prisutni stručni radnici su naveli konkretizaciju ciljeva u zaštiti korisnika, prepoznavanje uzroka problema, kao i posledica do kojih ti uzroci dovode, što će im biti od velike pomoći prilikom rada na drugim problemima s kojima se sreću u radu.