Deinstitucionalizacija

Deinstitucionalizacija (DI) je proces sistematičnog prelaska sa sistema rezidencijalne brige i zbrinjavanja u institucijama na sistem brige o osobi u porodičnom okruženju, uz korišćenje usluga i službi podrške u zajednici. Osnovna svrha deinstitucionalizacije je sprovođenje sistemskih promena koje treba da omoguće puno uključivanje korisnika sistema socijalne zaštite u sve sfere života u zajednici. Iz svrhe proističu i ciljevi deinstitucionalizacije koji su usmereni na:

  • Prevenciju institucionalnog zbrinjavanja uz organizovanje različitih servisa podrške porodici
  • Razvoj servisa podrške i usluga u zajednici za decu i odrasle osobe kojima je potrebna posebna nega i/ili podrška
  • Razvoj alternativnih oblika smeštaja, a posebno hraniteljstva kao najsličnijeg porodici
  • Obezbeđivanje preduslova za osamostaljivanje i samostalan život u zajednici odraslih osoba sa invaliditetom i sa intelektualnim i mentalnim teškoćama
  • Izradu dugoročnih politika i planova zaštite zasnovanih na uvažavanju ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve.

Promena odnosa prema invaliditetu, ekspanzija teorije normalizacije i pritisak društvenih pokreta za prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama su u pojedinim zemljama dovele do rapidnog smanjenja broja ljudi u institucijama, deinstitucionalizacije i pružanja usluga podrške u zajednici, i to najpre u Engleskoj, SAD-u, Kanadi, Norveškoj i Švedskoj, a potom i u ostalim razvijenim zemljama. Decenijski proces lobiranja, podizanja svesti i saradnje različitih grupa rezultirao je usvajanjem Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom 2007. godine. Za proces deinstitucionalizacije od posebnog je značaja Član 19. Konvencije kojim je definisano da sve osobe sa invaliditetom imaju pravo da žive i učestvuju u zajednici.

Značajan dokument u tom pogledu predstavljaju i Jedinstvene evropske smernice za prelazak sa institucionalne zaštite na brigu i podršku u zajednici (2012), izrađene u interesu dostizanja ciljeva definisanih Strategijom 2020. Smernice, pored ostalog, ističu obaveze država članica i EU u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom, Konvencijom UN o pravima deteta i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Imajući u vidu navedena međunarodna dokumenta i prateći nove tendencije u razvoju sistema socijalne zaštite, Republički zavod za socijalnu zaštitu aktivno promoviše samostalni život kao osnov politike invalidnosti bazirane na ljudskim pravima i podržava razvoj lokalnih socijalnih usluga kao osnovnog preduslova za ostanak osoba sa invaliditetom u njihovim porodicama i u zajednici, odnosno za povratak iz ustanova. U prethodnom periodu realizovane su brojne aktivnosti, uz razvijenu saradnju sa udruženjima i organizacijama osoba sa invaliditetom, kao i sa ustanovama i institucijama u javnom sektoru koje definišu politike i razvijaju programe za osobe sa invaliditetom.

Još jedan značajan faktor uspešnosti procesa deinstitucionalizacije, kome je Zavod posvetio posebnu pažnju, predstavlja odnos profesionalnog osoblja, odnosno zaposlenih u ustanovama, kao i onih koji pružaju usluge u zajednici. U skladu sa tim, Zavod je podsticao kreiranje i implementaciju različitih programa obuka, a od posebnog značaja su vodiči lokalnim samouprava i pružaocima usluga za razvoj usluga u zajednici

Najzad, posebno značajan doprinos Zavod je dao analizirajući efekte procesa deinstitucionalizacije u Srbiji, sa fokusom na ekonomskim pokazateljima. Tokom realizacije projekta „Procena vrednosti i efektivnosti socijalne zaštite“ ("Social Protection Assessment for Values and Effectiveness - SAVE") koji je Zavod realizovao u saradnji sa Evropskim centrom za socijalnu politiku i istraživanje, uz podršku Evropske komisije i programa PROGRESS, nastala je publikacija "Deinstitucionalizacija u Srbiji -  ostvareni rezultati i preporuke za dalje unapređivanje procesa". 

 

Sistem socijalne zaštite u Srbiji, uz jasno izraženu formalnu opredeljenost ka deinstitucionalizaciji, treba da intenzivira rad na stvaranju svih potrebnih preduslova za njeno ostvarivanje. U skladu sa tim ciljevima, razvijaće se i buduće aktivnosti Zavoda na planu deinstitucionalizacije i obezbeđivanja preduslova za zadovoljavajući kvalitet života osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i sa invaliditetom u Srbiji.