Profesionalna obuka

Odeljenje za profesionalnu obuku uspostavlja sistem stalnog profesionalnog razvoja kadrova u oblasti socijalne zaštite i kontinuirano ispituje obrazovne potrebe zaposlenih. Uvodi sistem kvaliteta u programe stručnog usavršavanja kroz sprovođenje procesa akreditacije programa obuka i kreira pakete nedostajućih obuka, kao i programe usmerene na razvoj opštih, posebnih i specifičnih kompetencija pružalaca usluga.

Na osnovu utvrđenih potreba, svake godine sačinjava se predlog Programa stručnog usavršavanja sa planom prioritetnih programa obuke.

Kao poseban segment u okviru profesionalne obuke realizuje se proces akreditacije, kreira i održava baza podataka akreditovanih programa obuke i njihove realizacije. Odeljenje informiše stručnu javnost kroz izdavanje kataloga akreditovanih programa i drugih publikacija, kao i organizovanjem drugih vidova promocija.