Kontrola kvaliteta akreditovane obuke

  utorak, 17. maj 2022.

U ponedeljak, 16. maja 2022. godine, savetnica u Odeljenju za profesionalnu obuku  Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je obavila još jednu kontrolu kvaliteta realizacije programa. Reč je o akreditovanom programu „Sprovođenje programa radne terapije sa odraslim i starijim licima u okviru domskog smeštaja“. Cilj ovog programa je unapređenje znanja stručnih radnika i saradnika u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica iz domena radne terapije, ujednačavanje prakse rada radnih terapeuta u ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica i unapređenje kvaliteta usluge domskog smeštaja za odrasla i starija lica.

Obuka je realizovana u prostorijama Doma „Bežanijska kosa“. Program su realizovale Danijela Vasić Đukanović - radni terapeut i Ivana Lukić – psiholog. Obuku je pohađalo 19 učesnika, stručnih radnika svih radnih  jedinica Ustanove Gerontološki centar Beograd.

Kontrola kvaliteta realizacije programa je osim opservacije obuhvatila i  razgovor sa trenericama i polaznicima, kao i popunjavanje namenski kreiranog upitnika od strane svih učesnika obuke. Analiza dobijenih rezultata je pokazala da su učesnici veoma zadovoljni obukom i da je procenjuju kao uspešnu u celosti . Naime, sadržaje obuke ocenjuju kao relevantne i korisne i primenjive u svakodnevnom radu. Kao posebno dragocene teme su istakli: metode uključivanja korisnika u aktivnosti radno-okupacione terapije, prepoznavanje specifičnih potreba korisnika, planiranje aktivnosti, individualni pristup svakom korisniku, značaj timskog rada i multidisciplinarnog pristupa, važnost strpljenja u radu sa korisnicima, prevladavanje otpora i dr.