Nacrt Akcionog plana za deinstitucionalizaciju za 2022. i 2023.

  sreda, 21. septembar 2022.

Republički zavod za socijalnu zaštitu aktivno je učestovao u izradi nacrta Akcionog plana za Strategiju deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici  koji je izradilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa stručnim radnicima u socijalnoj zaštiti i organizacijama civilnog društva. Strategija se odnosi na transformaciju ustanova socijalne zaštite tako da se postepeno smanjuje broj korisnika u ustanovama za smeštaj i podržava njihov prelazak na život u zajednici.

Akcioni plan daje mapu puta za sprovođenje ovog procesa tokom 2022. i 2023. godine. Osim toga, on predviđa pravne i finansijske uslove, daje usmerenje za usklađen razvoj usluga na teritoriji cele zemlje, zatim transformaciju ustanova za smeštaj u pružaoce usluga u zajednici. Završne odredbe predviđaju osnaživanje profesionalaca u socijalnoj zaštiti, ali i samih korsnika za uključivanje u zajednicu.

Izradu akcionog plana podržao je projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ.