Edukativne radionice za supervizore

  utorak, 25. maj 2021.

U aprilu i maju 2021. godine, Republički zavod za socijalnu zaštitu je realizovao ciklus od pet on lajn edukativnih radionica sa grupom koju je činilo jedanaest supervizora.

Cilj edukativnih radionica je bio unapređenje kompetencija za rad sa ženama koje su preživele partnersko nasilje.

Teme radionica su:

  1. ''Stres, trauma, predrasude i intervju''
  2. ''Razumevanje i rad na redefinisanju granica i uverenja''
  3. ''Racionalno emotivni pristup u razumevanju emocionalnog doživljavanja i regulaciji ponašanja''
  4. ''Tehnike relaksacije''
  5. Povratna informacija učesnicima na vežbe i evaluacija sadržaja radionica

Rad na domaćim zadacima omogućio je promišljanje, provežbavanje stečenog znanja i na osnovu povratnih informacija edukatorki, učesnice radionica su imale priliku da integrišu znanja sa praksom. Inovativnost u načinu prenošenja znanja postignuta je i planom prenošenja znanja od strane supervizorki u supervizijskim grupama u narednom periodu, a uz podršku savetnica iz Odeljenja za procenu stručnog rada i superviziju.

Evaluacija ciklusa radionica ukazuje da su:

  • Unapređena su znanja iz oblasti intervjua, granica, uverenja, relaksacije 4,8
  • Interaktivnost je ocenjena sa 4,8
  • kvalitet sadržaja radionica je ocenjen najvišom ocenom, 5
  • primenjivost znanja u praksi je ocenjen najvišom ocenom, 5

Na testu znanja učesnice su pokazale visok nivo razumevanja i primene stečenih znanja.

Komentari učesnica radionica su: sjajna edukacija, značajna za lični i profesionalni razvoj, korisne radionice za rad sa ženama koje su preživele nasilje.