Lični pratilac deteta “Korak po korak“ - maj 2019 -2

  petak, 24. maj 2019. - nedelja, 26. maj 2019.

MESTO ODRŽAVANjA
Gračanica

NAZIV PROGRAMA
Lični pratilac deteta“Korak po korak“

AUTORI PROGRAMA
Svetlana Slavinić
Svetlana Glavinić
Mirjana Milićević
Dubravka Ivković
Dana Malešević
Igor Nidžović

KONTAKT OSOBA
Svetlana Glavinić
Venijamina Marinkovića 6, Ivanjica
dcsunceivanjica@gmail.com,
tel: 032/662397, 032/661244, 0606623970

CILj/EVI PROGRAMA
Opšti cilj programa obuke
Osposobljavanje učesnika za pružanje usluge lični pratilac deteta zasnovane na postavkama socio-inkluzivnog modela usklađen sa minimalnim standardima kvaliteta.
Posebni ciljevi:
 Upoznavanje sa svrhom usluge lični pratilac deteta, ključnim akterima, aktivnostima ličnog pratioca i mestom ove usluge u sistemu socijalne zaštite i sistemu obrazovanja
 Sticanje znanja o osnovnim karakteristikama ciljne grupe
 Razumevanje značaja struktuiranja vremena za decu sa smetnjama u razvoj i sticanje veštine njegovog organizovanja i izrade ritma dana
 Razumevanje značaja porodičnog okruženja za decu sa smetnjama u razvoju, kao i važnosti saradnje pružaoca usluge sa porodicom
 Upoznavanje sa poslovima ličnog pratioca deteta i sticanje znanja i usvajanje veština potrebnih za njihovo obavljanje
 Sticanje znanja i veština nephodnih za izradu godišnjih i operativnih planova rada ličnog pratioca deteta
 Razvijanje veštine evidentiranja i vođenja dnevnika rada ličnog pratioca

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi