Strategije

Fiskalna strategija 2019 sa projekcijama 2020-2021

Nacionalna strategija socijalnog stanovanja

Nacionalna strategija za mlade 2015 – 2025

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti

Nacionalna strategija za rešavanje pitanje izbeglica i interno raseljenih lica 2015 – 2020

Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost 2016 – 2020

Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad zenama u porodici i u partnerskim odnosima

Nacionalna strategija zapošljavanja 2011 – 2020

Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

Strategija bezbednosti i zdravlja na radu RS 2018 – 2022

Strategija javnog zdravlja u RS 2018 – 2026

Strategija komunikacije o pristupanju Srbije EU

Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu

Strategija podsticanja rađanja

Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima 2017 - 2022

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije

Strategija razvoja informacione bezbednosti u RS 2017 – 2020

Strategija razvoja informacionog društva u RS do 2020

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u RS 2017 – 2020

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020

Strategija razvoja sistema besplatne pravne pomoći u RS

Strategija razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u RS do 2020

Strategija razvoja elektronskih komunikacija u RS 2010 – 2020

Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama 2016 - 2020 (sa Akcionim planom)

Strategija reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji

Strategija stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Strategija za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti 2015 – 2020

Strategija za prevenciju i kontrolu HIV i AIDS u RS 2018 – 2025

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u RS 2016 – 2025

Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata

Strategija za upravljanje migracijama

Strategija zaštite podataka o ličnosti