Stručni skupovi

U Zakonom poverene poslove koje obavlja Republički zavod za socijalnu zaštitu, pored ostalog, spadaju i poslovi informisanja stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne zaštite i ukazivanje na potrebe i probleme korisnika, a posebno korisnika iz osetljivih društvenih grupa. U okviru tih poslova, Zavod ima ovlašćenja da inicira i organizuje naučne i stručne skupove, kao i da učestvuje na skupovima koje organizuju druge organizacije i institucije i da sarađuje s domaćim i međunarodnim organizacijama.

Kao referentna ustanova u sistemu socijalne zaštite koja prati kvalitet stručnog rada i usluga socijalne zaštite, koja istražuje socijalne pojave i probleme, delatnost i efekte socijalne zaštite i koja učestvuje u izradi, sprovođenju i proceni efekata primene strateških i normativnih akata, Zavod ima obavezu i da kreira inovativna rešenja i da predlaže mere za stalno unapređivanje sistema socijalne zaštite. U kreiranju tih predloga, kao i u svim drugim poslovima koje realizuje, Zavod ostvaruje profesionalnu saradnju sa svim akterima u sistemu socijalne zaštite, kao i sa relevantnim ustanovama i institucijama u drugim sistemima.

Stručni skupovi na teme od značaja za razvoj mera i usluga u sistemu socijalne zaštite predstavljaju jedan od modela saradnje sa relevantnim teoretičarima i praktičarima uključenim u socijalni razvoj. Osnovni cilj stručnih skupova je postizanje razumevanja i usaglašavanje stavova u cilju ujednačavanja prakse i postizanja očekivanog kvaliteta socijalne zaštite u Republici Srbiji. Važnost ovog oblika unapređenja stručnog rada potvrđuje činjenica da su stručni skupovi uvek bili neizostavan deo rada Zavoda i da su dali značajan doprinos ujednačavanju stručnih stavova i prakse u procesima kreiranja i uspostavljanja novih usluga i uvođenja u praksu novih metoda i modela rada. Poseban značaj stručni skupovi su imali u procesu uvođenja sistema kvaliteta u sistem socijalne zaštite, a posebno tokom standardizacije usluga i uvođenja sistema akreditacije i sistema licenciranja.

Stručni skupovi, organizovani u različitim formama, od okruglih stolova i debata, do konferencija, biće i u periodu koji je pred nama važan oslonac u svim procesima od značaja za razvoj sistema socijalne zaštite.