Procena stručnog rada

Procena stručnog rada predstavlja proces koji realizuje Zavod za socijalnu zaštitu sa različitim pružaocima socijalnih usluga od svog osnivanja, u skladu sa mestom i ulogom koju ima u sistemu socijalne zaštite. Definisana je kao proces jer se odvija u službenom prostoru pružaoca usluge, kroz jedan ili više zajedničkih sastanaka stručnjaka Zavoda i pružaoca usluga, uz unapred struktuirano uključivanje korisnika. Cilj procene stručnog rada je sagledavanje potreba za podrškom radi unapređenja profesionalne prakse zaposlenih, kao i predlaganje aktivnosti za otklanjanje propusta u radu i sprovođenje mera u cilju pružanja usluge korisnicima u skladu sa njihovim najboljim interesima.

Metodologija procene stručnog rada pružaoca usluge bazirana je na principima savremenog socijalnog rada i pristupa korisnicima: fokusiranost na potrebe korisnika, participativnost korisnika i poštovanje osnovnih ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima. Stručnjaci Zavoda u proceni koriste analizu dokumentacije o ustanovi, sagledavanje opštih karakteristika rada u ustanovama, intervju sa korisnicima i zaposlenima, kao i analizu stručnih postupaka u dosijeima korisnika. Zaključci i ocene o funkcionisanju ustanova se usaglašavaju sa zaposlenima i predstavljaju osnov za preporuke o podizanju kvaliteta usluge na viši nivo. Usaglašavanje sa zaposlenima podrazumeva mogućnost da se zaposleni čiji se rad procenjuje saglase ili ne saglase sa procenom uz navođenje argumentacije. U praksi to znači da pre konačnog izveštaja koji ide ka subjektima koji su tražili procenu, zaposleni daju svoje mišljenje. Preporuke mogu biti koncipirane kao plan podrške koji Zavod pruža zaposlenima ili kao plan aktivnosti koji sami pružaoci usluge treba da realizuju.Procena stručnog rada može biti redovna ili planirana Godišnjim planom Zavoda, ali se u praksi realizuje i na predlog inspekcije ili, osnivača, zaštitnika građana...

Iako veoma korisna i poželjna aktivnost Zavoda, procena stručnog rada pružalaca usluga je ograničena brojem izvršilaca, odnosno brojem savetnika koji je realizuju. Osim toga, bilo bi korisno razmišljati u pravcu specijalizacije i mogućnosti angažovanja stručnjaka, kada se radi o specifičnim sadržajima usluge unutar koje se vrši procena stručnog rada.

Od osnivanja Zavoda, Odeljenje za procenu stručnog rada/superviziju izvršilo je veliki broj procena i pružilo podršku kroz radionice posvećene postupku procene, planiranja, timskog rada, aktivnostima konkretne podrške ciljnoj grupi korisnika i sl. Osim toga, Zavod kontinuirano radi na standardizaciji procene, a u prilogu je moguće videti sadržaj postupka procene koji se primenjuje u ustanovama za smeštaj dece i omladine, kao i u ustanovama za smeštaj odraslih i starih korisnika.