Inovativne usluge za starije u zajednici

Koncept dugoročne nege kao značajan koncept u socijalnoj zaštiti starijih prepoznat je kako u međunarodnim, tako i u nacionalnim strateškim dokumentima (ESRP). Prepoznajući značaj aktivnog uključivanja u razvijanje koncepata koji treba da doprinesu zaštiti starijih, Republički zavod za socijalnu zaštitu uključio se kao jedan od partnera u realizaciju projekta Inovativne usluge za starije u zajednici (Innovative Community Care Centres - I-CCC) čiji je nosilac Austrijski Crveni Krst, a finansiraju ga Evropska Unija i Austrijska agencija za razvoj. Zajedno sa partnerima, ovim projektom se 2019. godine konkurisalo u programu Evropske komisije DG Employment Program for employment and social innovation. Projekat je odobren i realizuje se u periodu novembar 2020 - novembar 2023. godine.  

Opšti cilj projekta je doprinos reformama nacionalnih politika u oblasti dugotrajne nege  jačanjem usluga u zajednici.

Prvi specifični cilj projekta je razvoj i pilotiranje inovativne multi-sektorske usluge: Centar za negu u zajednici za ljude sa kognitivnim oštećenjima i demencijom kojima je potrebna nega, neformalni negovatelji i volonterski servisi.

Drugi specifični cilj projekta je korišćenje pilotiranog  koncepta Centara za negu u zajednici i volonterskih usluga za ljude sa kognitivnim oštećenjima i demencijom u planiranju i praćenju politika u oblasti dugoročne nege u Austriji, Crnoj Gori i Republici Srbiji.

Projekat se realizuje u tri zemlje, Austriji, Crnoj Gori i Srbiji. Partneri na projektu su: Crveni krst Austrije (nosilac), Crne Gore i Srbije (koordinatori na nacionalnom nivou), Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Republički zavod za socijalnu zaštitu (Srbija) i Vienna University of Economic and business (Austrija).

U po 2 grada u svakoj od zemalja pilotiraće se inovativne usluge namenjene osobama sa demencijom i kognitivnim oštećenjima, mahom starijim licima. U Srbiji koncept će se pilotirati u Pirotu i Somboru, sa lokalnim organizacijama Crvenog Krsta kao lokalnim nosiocima aktivnosti, u partnerstvu sa svim relevantnim lokalnim akterima.

Ključni zadaci Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u ovom projektu su:

  • Učešće u izradi dokumenta o aktuelnom normativnom i strateškom okviru za dugoročnu negu u Srbiji zajedno sa Crvenim Krstom Srbije
  • Učešće u procesu procene potreba zajednice za uslugama u oblasti dugoročne nege i specifičnih potreba za uslugama u konkretnim zajednicama (Pirot i Sombor) zajedno sa Crvenim Krstom Srbije
  • Učešće u procesu evaluacije pilotiranog koncepta u Srbiji, zajedno sa Crvenim Krstom Srbije, prema zajedničkoj metodologiji koja će se razviti za sve tri zemlje.
  • Učešće u organizaciji konferencija i drugih aktivnosti za predstavljanje rezultata projekta i zalaganje za razvoj koncepta dugoročne nege u Srbiji zajedno sa Crvenim Krstom Srbije

Navedeni projekat je u skladu sa strateškim i programskim ciljevima i zadacima Zavoda - jedan od opštih ciljeva definisanih Godišnjim programom rada Zavoda za 2021. godinu je: Unapređenje socijalne zaštite u jedinicama lokalne samouprave, a u okviru njega  jedan od pod-ciljeva je:  Unapređenje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za razvoj inovativnih usluga namenjenih starijima, a posebno usluga dugotrajne nege.

Pored toga, projektne aktivnosti koje će se u naredne tri godine realizovati biće i korisna prilika da se kroz razmenu i saradnju sa partnerima drugih zemalja podele i unaprede naša iskustva u oblasti dugotrajne nege starijih.   

***********************************************************

Uvodni sastanak partnera

U ponedeljak 7. decembra 2020. godine održan je prvi nacionalni sastanak u okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“ koji je sufinansiran od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj. Konferenciji su prisustvovali partneri predstavnici Crvenog krsta Srbije, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Crvenog krsta Sombora i Crvenog krsta Pirota.

Opšti cilj projekta je da se kroz aktivnosti u projektu doprinese reformama zakonodavnog okvira koji se odnosi na usluge dugotrajne nege, a kroz jačanje usluga u lokalnoj zajednici.

 

Tokom tri godine, koliko projekat traje, planiran je razvoj i pilotiranje inovativnih multisektorskih Centara za podršku starijim osobama u Somboru i Pirotu. Pomoć će se pružati starijim osobama koje pate od demencije i kojima je potrebna podrška neformalnih/porodičnih negovatelja ili volonterske usluge. Kroz ove aktivnosti sagledaće se izazovi koji se odnose na pristup, pristupačnost, kvalitet i održivost usluga dugotrajne nege.

Korišćenje koncepta Centara za podršku u zajednici kao i volonterskih usluga podrške osobama koje pate od demencije ima za cilj zagovaranje za razvoj javnih politika koje se odnose na usluge dugotrajne nege.

Prve aktivnosti u projektu biće:

  • Procena potreba za uslugama dugotrajne nege u lokalnoj zajednici (Pirot i Sombor) kao osnov za razvijanje Centara za podršku u zajednici;
  • Mapiranje usluga dugotrajne nege koje već postoje u Pirotu i Somboru kao i nedostataka koji postoje u sistemu usluga dugotrajne nege;
  • Uključivanje korisnika u razvoj Centara za podršku u zajednici;

Procena i dokumentovanje potreba koje bi trebalo da budu zadovoljene novim inovativnim uslugama.

***********************************************************

Obbuka anketara u okviru projekta "Inovativne usluge u lokalnoj zajednici" (ICCC) 

U petak 28. maja održana je obuka anketara u okviru projekta “Inovativne usluge u lokalnoj zajednici (ICCC). Obuka se održala preko Zum platforme, a učesnici su bili volonteri i zaposleni iz Crvenog krsta Pirota i Sombora gde se ovaj projekat sprovodi.

Učesnici su se upoznali sa dve vrste upitnika: upitnik za starije osobe i upitnik za neformalne negovatelje. Ovi upitnici namenjeni su za procenu potreba potencijalnih korisnika Projekta (ICCC), i procenu potreba za dugotrajnom negom i podrškom u lokalnoj zajednici.

Pored uputstva koje su dobili učesnici su takođe tokom obuke mogli direktno sami da vežbaju popunjavanje upitnika i da postave pitanja ukoliko im nešto nije bilo jasno. Obuku su držale savetnice iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu koji je partner Crvenog krsta Srbije na ovom projektu.

Projekt “Inovativne usluge u lokalnoj zajednici (ICCC) je finansiran od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj.

 

***********************************************************

Fokus grupe u Crvenom krstu Sombor

U Crvenom krstu Sombora, u četvrtak 22. jula 2021. godine održane su tri fokus grupe. Cilj fokus grupa je bio mapiranje usluga i procena potreba za uslugama dugotrajne nege u lokalnoj zajednici. Ova aktivnost predstavlja nastavak procene potreba koja je već započeta prikupljanjem informacija kroz upitnike.

Prvu grupu činile su starije osobe, njih 13, koje su pored mapiranja usluga pohvalile usluge patronaže i palijativnog zbrinjavanja i istakle narastajuće potrebe pre svega starijih osoba sa sela. Učesnice druge fokus grupe bile su neformalne negovateljice koje su pored ostalih predloga posebno istakle potrebu za edukacijom, uslugom predaha i potrebom za unapređenjem komunikacije sa profesionalcima. Treću grupu činili su najvažniji činioci u zajednici: predstavnici centra za socijalni rad, doma zdravlja, doma za starije, Crvenog krsta i lokalne samouprave koji su istakli značaj partnerstva u lokalnoj zajednici i veće koordinacije svih aktera.

Fokus grupe su organizovane u okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“ koji je sufinansiran od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj.

************************************************************

Fokus grupe u Crvenom krstu Pirot

U Crvenom krstu Pirota, u sredu 4. avgusta 2021. godine održane su tri fokus grupe u okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“ koji je sufinansiran od strane Evropske unije i Austrijske agencije za razvoj. Cilj fokus grupa je bio mapiranje usluga i procena potreba za uslugama dugotrajne nege u Pirotu. Posebna pažnja u mapiranju usluga posvećena je neformalnim negovateljima i potrebom da se sa jedne strane njihova znanja o nezi drugog lica unaprede, a sa druge strane da se razviju usluge koje će omogućiti da imaju predah tokom negovanja.

Prvu grupu činili su neformalni negovatelji, njih 10, koji su pored mapiranja usluga posebno istakli potrebu za psihosocijalnom podrškom, a u nekim slučajevima i psihoterapeutskom podrškom za osobe koje brinu o svojim najmilijima. Učesnici druge fokus grupe bile su starije osobe iz Pirota koje su istakle značaj patronaže, ali i potrebe da informacije o uslugama budu pristupačnije starijim osobama i njihovim porodicama. Treću grupu činili su predstavnici institucija, nevladinih organizacija i lokalne samouprave u zajednici: predstavnici centra za socijalni rad, doma zdravlja, doma za starije, Crvenog krsta i lokalne samouprave koji su istakli da imaju dobru saradnju, ali da je potrebno još više razvijati usluge u zajednici, što je i važan plan u budućnosti.

***********************************************************

Redovni onlajn sastanci partnera

Posredstvom Zoom platforme, redovno se organizuju sastanci partnera na kojima se razgovara o stepenu ostvarenosti projektnih zadataka, o planovima za naredne aktivnosti i o do sada stečenim saznanjima i iskustvaima.

************************************************************

Drugi partnerski sastanak u okviru projekta - e;, 13-14. septembar 2021.

U Beču je 13. i 14. septembra 2021. godine održan sastanak partnera u okviru projekta “Inovativne usluge u lokalnoj zajednici” iz Austrije, Srbije i Crne Gore. Cilj sastanka bio je informisanje o realizaciji projekta do sada, planiranje budućih aktivnosti i razmena iskustava. Iz Srbije sastanku su prisustvovali predstavnici Crvenog krsta Srbije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Crveni krst Srbije prezentovao je rezultate istraživanja o uslugama namenjenim starijima u Somboru i Pirotu, predstavljen je i koncept i aktivnosti koje će se sprovoditi u budućem dnevnom centru, kao i plan aktivnosti za neformalne negovatelje. Za edukaciju neformalnih negovatelja u Srbiji i Crnoj Gori biće zaduženi stručni saradnici Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i dr Milutin Vračević.

Projekat “Inovativne usluge za starije u lokalnim zajednicama (I-CCC)” je podržan od strane Evropske unije i Austrijske razvojne agencije.

************************************************************

Otvarannje Centra za negu u zajednici u Somboru

U Somboru je 16. decembra 2021. godine svečano otvoren Centar za negu u zajednici, u okviru projekta „Inovantne usluge za starije u lokalnim zajednicama“.
Cilj Centra je da unapredi položaj starijih osoba u zajednici, kao i neformalnih negovatelja (pretežno članova porodice) koji će moći da organizuju vreme na kvalitetniji način. Poseban akcenat u svim aktivnostima planiranim u ovom projektu je na starijim osobama koje boluju od demencije, te na neformalnim negovateljima koji brinu o tim osobama.
Na svečanom otvaranju je predstavljen prostor u kome će boraviti starije osobe, kao i aktivnosti koje će im biti dostupne tokom boravka u Centru. Aktivnosti koje će pružati Centar obuhvataju: edukacije neformalnih negovatelja, edukacije starijih, radionice heklanja, slikanja i izrada ručnih radova za starije osobe, biblioteka i prostor sa računarima gde će starije osobe moći da uče i razvijaju lične informatičke veštine.
Na svečanom otvaranju govorili su: Dušanka Golubović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Slavica Milojević, rukovodilac Odeljenja za informisanje u Republičkom zavodu sa socijalnu zaštitu, Nataša Todorović, stručni saradnik Crvenog krsta Srbije i Ljiljana Tica, zamenica gradonačelnika Sombora.
Dušanka Golubović je istakla da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastavlja politiku deinstitucionalizacije, što dovodi do poboljšanja odgovora na potrebe pojedinca unutar njegovog okruženja. Politika što kvalitetnije pomoći pojedincu unutar zajednice se mora bazirati na razvoju različitih usluga u zajednici, a Centar je dobar primer takve inovantne usluge i u smislu toga da će delovati afirmativno na druge jedinice lokalne samouprave.
Nataša Todorović je istakla da je Centar jedna od aktivnosti koja se realizuje u Pirotu i Somboru. Pored Centra, projekat unosi nove tehnologije i nove pristupe prema osobama kod kojih je dijagnostifikovana demencija, ali i prema porodicama čiji član ima demenciju. Dementne osobe su isključene iz društvu, a porodice dementnih osoba su pod velikim pritiskom. U narednom periodu će se sa starijim osobama sa demencijom raditi kognitivne vežbe preko tableta i kroz vreme će biti praćeno na koji način ovakve vežbe mogu usporavati razvoj demencije, zaključila je Nataša Todorović.
Ljiljana Tica je istakla da grad ima veoma dobru saradnju sa Crvenim krstom Sombora, ali i sa drugim organizacijama i institucijama koje se bave ovom temom. Pored veoma dobre saradnje na lokalnom nivou, projekti kakav je „Inovantne usluge za starije u lokalnim zajednicama (I-CCC)“ su veoma značajni i veoma je važno što je Sombor deo takvih projektnih aktivnosti.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, procenjuje se da u Evropi trenutno od demencije pati oko 10 miliona ljudi, dok se smatra da se broj osoba sa demencijom udvostručiti do 2030. godine. U Srbiji se procenjuje da oko 140 hiljada ljudi boluje od demencije. Imajući u vidu da je ova grupa ljudi pod velikim rizikom od društvene marginalizacije, zlostavljanja i neadekvatnog negovanja,  usluge koje će biti realizovane u okviru projekta obuhvataju i kućne posete osobama sa demencijom ali i pružanje podrške kroz jednostavne aktivnosti i preventivne mere. Jedan element ove podrške su kognitivne vežbe za osobe sa dijagnostikovanom demencijom u cilju usporavanja toka bolesti. Obučeni volonteri posećivaće starije osobe sa demencijom najmanje jednom nedeljno i pored psihosocijalne i praktične podrške imaće redovne kognitivne vežbe na tabletima koje je razvio Istraživački institut Joanneum iz Austrije.

***********************************************************************************************************

Konferencija „Osnaživanje neformalnih negovatelja u Crnoj Gori, Srbiji i Austriji – Pristupi i dobre prakse za neformalne negovatelje“

- Crna Gora, Sutomore, 31.5. - 01. 6. 2022. godine - 

Crveni krst Crne Gore je  u Sutomoru, između 31. maja i 1. juna 2022. godine organizovao konferenciju „Osnaživanje neformalnih negovatelja u Crnoj Gori, Srbiji i Austriji – Pristupi i dobre prakse za neformalne negovatelje“, u okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici (I-CCC)“. Republički zavod za socijalnu zaštitu je partner u ovom trogodišnjem projektu, te su na skupu su učestvovale Slavica Milojević i Sanja Miloradović.

Na konferenciji su između ostalih učestvovali Jelena Dubak, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, Slobodan Mandić, direktor direktorata za kontrolu zdravstvene zaštite u Ministarstvu zdravlja, Biljana Vučetić, koordinatorka Direktorata za socijalno staranje i dečiju zaštitu, Dana-Carmen Bachmann, šefica odeljenja zaduženog za dugotrajnu negu pri Evropskoj komisiji i Dr. Luis Arturtoniz, predstavnik organizacije „Alzheimer`s Disease International“.

U stručnom delu konferencije održana je panel diskusija „Izazovi i inovacije u pružanju podrške neformalnim negovateljima u Austriji, Srbiji i Crnoj Gori“ u kojoj su učestvovale Jelena Šofranac, direktorka Doma za stare “Podgorica”, Monika Wild, ekspertkinja za dugotrajnu negu iz Austrije i Nataša Todorović, ekspertkinja za zdravlje i prevenciju nasilja nad starijima, iz Crvenog Krsta Srbije. Panelistkinje su predstavljajući iskustva iz različitih socio-kulturoloških koneksta diskutovale o brojnim barijerama i problemima neformalnih negovatelja, o sve manjem broju neformalnih negovatelja koje će društvo imati na raspolaganju u budućnosti, pre svega zahvaljujući migracijama, o rizicima po njihovo mentalno zdravlje i načinima da se ono zaštiti, kao i o potrebi da države preduzmu  mere veće formalne podrške za neformalne negovatelje.

Konferenciju je pratio i dvodnevni skup partnera tri zemlje učesnice projekta na kom su predstavnice RZSZ predstavile rezultate evaluacije efekata do sada realizovanih inovativnih usluga u Pirotu i Somboru  na starije ljude u potrebi za negom i podrškom, kao i koristi koje u učešću u ovim inovativnim aktivnostima imaju angažovani volonteri.

Projekat „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici (I-CCC)“  realizuje se u Austriji, Srbiji i Crnoj Gori, u periodu novembar 2020.-novembar 2023. godine. Finansiraju ga Evropska unija i Austrijska razvojna agencija.

***********************************************************************************************************