Zloupotreba dečijeg rada

Deca spadaju u najosetljivije grupe lica koja moraju dobiti adekvatnu zaštitu prilikom radnog angažovanja. Deca koja žive i odrastaju u teškim materijalnim i socijalnim uslovima, lako mogu postati žrtve zloupotrebe dečjeg rada, odnosno radne eksploatacije suprotne zakonu i međunarodnim instrumentima. Izgledi za tako nešto su veći ukoliko pored problema siromaštva i socijalne isključenosti pripadaju i nekoj od drugih diskriminisanih i naročito ranjivih grupa.

Opšti protokol o zaštiti dece od nasilja definiše eksploataciju deteta kao nasilje nad detetom.

Eksploatacija deteta označava korišćenje deteta za rad ili za druge aktivnosti, a u korist drugih osoba. Ove aktivnosti narušavaju fizičko ili mentalno zdravlje, obrazovanje deteta, njegov moralni, ili socijalni i emocionalni razvoj (SZO, 1999). Sledeće pojave  spadaju u  eksploataciju  deteta:

- trgovina decom;

- iskorišćavanje deteta za prostituciju;

- iskorišćavanje deteta za pornografiju;

- zloupotreba dečijeg rada.

Zloupotreba dečjeg rada predstavlja onaj rad deteta, koji je mentalno, psihički, socijalno i moralno opasan i štetan za dete i koji utiče na obrazovanje deteta tako što onemogućava dete da pohađa školu, obavezuje dete da napusti obrazovanje pre vremena, ili primorava dete da pohađa školu pod izuzetno teškim uslovima, uključujući i najgore oblike dečijeg rada prema Konvenciji Međunarodne organizacije rada br. 182.   (Opšti Protokol o zaštiti dece od nasilja – usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 560-826/2022-2 od 10.02.2022.).

Adekvatna zaštita dece od zloupotrebe dečjeg rada od trenutka identifikacije do rehabilitacije, ali i praćenja pojave i analize zloupotrebe, predstavlja multisektorski zadatak državnih organa, službi i institucija. Zbog toga je na međunarodnom nivou osmišljen koncept nadzora nad dečjim radom (eng. child labour monitoring, CLM) koji uključuje kontinuirane aktivnosti različitih državnih i nedržavnih aktera u praćenju dece koja su radno angažovana. Svrha sistema nadzora nad dečjim radom jeste da pruži uvid u situaciju na terenu i doprinese efikasnijem suzbijanju zloupotrebe dečjeg rada.

 

Sistem socijalne zaštite, posebno centri za socijalni rad, ima posebnu ulogu u zaštiti dece, te je zloupotreba dečijeg rada važna tema u zaštiti dece. Retko se ova pojava pred stručnjacima pojavljuje kao osnovni i jedini problem zbog kojeg dete i porodica koriste socijalne usluge, već je uglavnom pojavljuje kao pridruženi problem, ali sa drugim teškoćama deteta deluje sinergijski. Ukoliko se od strane stručnjaka ne sagledaju sve teškoće koje pogađaju dete, nije mu moguće pružiti adekvatnu podršku i zaštitu.

U skladu sa  Instrukcijom o načinu rada ustanova socijalne zaštite za pružanje usluga socijalne zaštite u zaštiti dece od zloupotrebe dečijeg rada koju su donela dva resorna ministarstva, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu (br. 560-00-00255/21-09) i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju (br. 560-00-00492/21-01) od 2.06.2021. godine, Republički zavod za socijalnu zaštitu prikuplja podatke o zloupotrebi dečijeg rada od centara za socijalni rad, kao i od drugih relevantnih pružalaca usluga socijalne zaštite (centara za porodični smeštaj i usvojenje i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima). Prema Instrukciji Zavod je u obavezi da ovaj izveštaj radi na godišnjem nivou.

******************************************************

Instrukcija o načinu rada ustanova socijalne zaštite za pružanje usluga socijalne zaštite u zaštiti dece od zloupotrebe dečijeg rada

******************************************************

NAPREDAK SRBIJE U SPREČAVANJU ZLOUPOTREBE DEČIJEG RADA 

Napori koje Republika Srbija čini u oblasti zaštite dece od zloupotrebe dečjeg rada prepoznati su od strane Međunarodne organizacije rada (MOR) i predstavljeni kroz priču o napretku u borbi protiv zloupotrebe dečjeg rada.

U sklopu primene Programa dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju za 2019 – 2022, MOR i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz finansijsku podršku Ministarstva za rad Sjedinjenih Američkih Država sprovode projekat „Merenje, podizanje svesti i angažovanje politika radi unapređenja borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada i prinudnog rada“. Osnovni cilj ovog projekta je da unapredi zaštitu dece od zloupotrebe dečjeg rada u Republici Srbiji.

Kao deo projektnih zadataka, tokom prethodnih godinu dana realizovano je nekoliko aktivnosti u cilju jačanja procedura i mehanizama u socijalnoj zaštiti radi pravovremenog prepoznavanja i adekvatne zaštite dece koja su žrtve zloupotrebe dečjeg rada. U junu 2021. godine usvojena je „Instrukcija o načinu rada ustanova socijalne zaštite i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga socijalne zaštite deci u zaštiti od zloupotrebe dečjeg rada“ sa pratećim Stručno metodološkim uputstvom. Nakon toga  realizovan je niz obuka za preko 170 stručnih radnika u socijalnoj zaštiti na temu prevencije i prepoznavanja zloupotrebe dečjeg rada, u čemu je značajno učešće imao Republički zavod za socijalnu zaštitu.

Na konkretnoj životnoj priči koju možete pogledati na linku koji je u prilogu, vidljiv je uloženi napor u unapređenje normativnog okvira, ali pre svega zajedničko zalaganje stručnjaka i u državnom i u civilnom sektoru na sprečavanju zloupotrebe dečijeg rada u Srbiji.

Pogledajte detaljnije: https://www.alliance87.org/interactive/serbia/

****************************************************************

Izveštaj o zloupotrebi dečijeg rada za period 1.01. - 31.12. 2022. godine