Promovisanje sistema pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji

Promovisanje pozitivnog maloletnickog pravosudja u Srbiji logo

Evropska komisija je raspisala poziv za predloge projekata za izgradnju kapaciteta u oblasti prava deteta i pravosuđa prilagođenog deci, konkurisali smo početkom maja a projekat je pozitivno ocenjen i odobren od strane Evropske komisije krajem 2019 godine

Partneri na projektu:

 • Centar za prava deteta- Beograd(formalni partner)
 • Ustanove za vaspitanje dece i omladine- Knjaževac, Niš, Beograd
 • Viši sudovi
 • Viša javna tužilaštva
 • Pravosudna akademija
 • Resorna ministarstva( naše ministarstvo i Min. Pravde)

Svrha projekta:

 • promocija i zaštita prava deteta u skladu s relevantnim evropskim politikama
 • doprinos razvoju sistema pozitivnog maloletničkog pravosuđa u Srbiji kroz unapređenje tretmanskih programa u tri vaspitne ustanove
 • promocija inovativnog pristupa u rada sa decom u sukobu sa zakonom zasnovanom na dokazima

Specifični ciljevi projekta:

 • Razvoj i primena (novih tretmanskih) programa za decu u sukobu sa zakonom i decu sa problemima u ponašanju
 • Razvoj i sprovođenje obuke za profesionalce iz sistema socijalne zaštite i pravosuđa
 • Unapređenje multidisciplinarne i međusektorske saradnje, omogućavajući relevantnim profesionalcima da sarađuju i reaguju na (teško) krivično delo maloletnika i spreče recidivizam;
 • Unapređenje participacije dece ( izgraditi znanje i kapacitete dece da uče o svojim pravima i da se zalažu za njihovo sprovođenje

Ciljne grupe:

 • Deca u sukobu sa zakonom i deca sa problemima u ponašanju i njihove porodice
 • Stručni radnici u institucijama SZ, sudije za maloletnike, tužioci, advokati i donosioce odluka u sektorima socijalne zaštite i pravde
 • Opšta javnost (kroz aktivnosti podizanja svesti kako bi proširila svoje znanje o pravima deteta i o tome kako pružiti podršku DSZ u procesu reintegracije i umanjiti njihovu stigmatizaciju.