Alternativne mere zaštite dece i mladih sa problemima u ponašanju

U okviru ukupnih reformskih procesa u Republici Srbiji, koji imaju za cilj unapređenje položaja i prava dece u oblasti pravosuđa, posebno mesto ima donošenje Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, koji je usvojen 2005. godine, a stupio je na snagu 1.1.2006. godine. Donošenje Zakona o maloletnicima pre svega je rezultat nastojanja da se zakonodavstvo u ovoj oblasti usaglasi sa međunarodnim standardima. To, u prvom redu, uključuje kreiranje novih alternativnih mera - posebnih obaveza, uvođenje diverzionih mera - vaspitnih naloga i specijalnu zaštitu maloletnika kao oštećenih u krivičnom postupku. Ovim zakonom se kod nas prvi put stvaraju uslovi za primenu novih pristupa u maloletničkom pravosuđu, koji afirmišu principe restorativne pravde.

Koncept restorativne pravde promoviše drugačiji pristup rešavanju problema vezanih za povrede zakonskih i ljudskih prava, koji se ne oslanja isključivo na zakon, profesionalce i državu. U osnovi ovog pristupa je pokušaj da se, angažovanjem svih strana uključenih u prestup – žrtve, prestupnika i lokalne zajednice, nađe najbolje moguće rešenje i promoviše partnerstvo i zajednička odgovornost.

Vaspitni nalog je posebna mera predviđena Zakonom o maloletnicima, koja nema karakter krivične sankcije, čija je svrha nepokretanje krivičnog postupka prema maloletnom učiniocu krivičnog dela ili obustava postupaka, sa ciljem da se vaspitnim nalogom utiče na pravilan razvoj maloletnika i jačanje njegove lične odgovornosti i prevenira dalje činjenje krivičnih dela.

Republički zavod za socijalnu zaštitu od 2009. do danas, kroz svoje programske i projektne aktivnosti, pruža snažnu podršku unapređenju kvaliteta zaštite dece i mladih sa problemima u ponašanju, zalažući se za savremene koncepte socijalne zaštite i pozitivne promene u oblasti maloletničkog pravosuđa.

Projekat “Vaninstitucionalna zaštita dece i mladih sa problemima u ponašanju“, podržan od strane UNDP-a, postavio je osnove koncepta tretmana dece u sukobu sa zakonom u zajednici i dao ključni doprinos uspostavljanju i razvoju usluge dnevnog boravka za mlade sa problemima u ponašanju. Jedan od značajnih ishoda ovog projekta je i akreditovani program obuke „Dnevni boravak – mogući odgovor na potrebe dece i mladih sa problemima u ponašanju“.

Republički zavod za socijalnu zaštitu od 2011. godine aktivno i kontinuirano radi na promociji diverzionih mera u oblasti maloletničkog pravosuđa, konkretno na unapređenju primene vaspitnih naloga. Ove aktivnosti su se kontinuirano sprovodile kroz dva projekta:

Projekat “Unapređenje primene vaspitnih naloga“ koji je bio deo šireg, reformskog programa “Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji“, koji je, za Ministarstvo pravde, sproveo IMG (International Management Group), a pod pokroviteljstvom Vlade Kraljevine Norveške, od decembra 2011. do decembra 2014. godine i projekat ''Razvoj usluga u sistemu socijalne zaštite za podršku biološkoj porodici deteta'', finansiran iz sredstava IPA 2013 i podržan od strane UNICEF-a (2015-2017).

U okviru navedenih projekata, Zavod je vodio proces kreiranja Nacrta standarda i procedura za primenu vaspitnih naloga i obavljao edukaciju stručnjaka za njegovu primenu po akreditovanom programu obuke „Uloga CSR i drugih pružalaca usluga socijalne zaštite u primeni vaspitnih naloga“. Takođe, standardi i procedure primene vaspitnih naloga su testirani u četiri sredine - Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, uz kontinuiranu supervizijsku podršku Republičkog zavoda.

Značajan ishod ovih projekta je i izrada i publikovanje Smernica za pripremu nalaza i mišljenja organa starateljstva u krivičnom postupku prema maloletnicima i Priručnika o intervencijama sa maloletnicima u sukobu sa zakonom i njihovim porodicama.

Polazeći od činjenice da je za primenu alternativnih mera prema maloletnicima neophodna dobra međusektorska saradnja u oba navedena projekta, velika pažnja je poklonjena uspostavljanju i unapređenju ove saradnje. Izrađen je Sporazum o saradnji između pet ministarstva relevantnih za primenu vaspitnih naloga (socijalna zaštita, pravda, zdravstvo, obrazovanje i omladina i sport).

U narednom periodu Republički zavod će nastaviti aktivnosti podrške primeni alternativnih mera prema maloletnicima prema modelu uspostavljenom u prethodnim projektima, pre svega kroz obezbeđivanje odgovarajućih obuka i supervizijsku podršku stručnjacima koji rade sa maloletnicima u sukobu sa zakonom.

Važna aktivnost koja sledi je i verifikacija, odnosno potpisivanje Sporazuma o saradnji između pet ministarstva relevantnih za primenu vaspitnih naloga, kojim bi Republičkom zavodu bila poverena uloga koordinacije mnogobrojnih aktivnosti na daljem unapređenju primene vaspitnih naloga.