Procena stručnog rada -supervizija

Odeljenje za procenu stručnog rada - superviziju obavlja procenu kvaliteta stručnog rada i usklađenosti prakse pružalaca usluga sa nacionalnim standardima i pruža podršku profesionalcima u skladu sa potrebama pružalaca usluga i celokupnog sistema socijalne zaštite. Shodno utvrđenim potrebama za stručnom podrškom, definišu se modeli supervizijske podrške i sadržaj, metode i dinamika realizacije podrške profesionalcima u javnom i civilnom sektoru.

Cilj supervizijske podrške je očuvanje i poboljšanje kvaliteta stručnog rada, kao i ličnog i profesionalnog razvoja stručnih radnika, kao osnovnih preduslova za pružanje kvalitetnih usluga i za realizaciju ciljeva i svrhe socijalnog rada – adekvatnog ostvarivanja najboljeg interesa korisnika.

Odeljenje prati primenu postojećih normativa i standarda stručnog rada u sistemu socijalne zaštite i inicira razvoj nedostajućih mehanizama za održanje i unapređivanje kvaliteta usluga socijalne zaštite.

Na osnovu praćenja rada ustanova socijalne zaštite u javnom sektoru i pružalaca usluga iz civilnog i privatnog sektora i definisanih ciljeva razvoja sistema socijalne zaštite u Srbiji, formulišu se stručna mišljenja i stavovi, predlažu alternativna rešenja i daju preporuke za unapređenje normativnog okvira, a u interesu stalnog razvoja nivoa kvaliteta profesionalnog rada pružalaca usluga.

U skladu sa zaključcima iz procesa supervizijske i drugih vidova podrške, podstiče se razvoj i uspostavljanje inovativnih pristupa za pružanje socijalnih usluga i predlaže se poslovna politika koja uključuje postavljanje dugoročnih ciljeva i standarda rada u oblasti socijalne zaštite.