Istraživanje

Odeljenje za istraživanje nadležno je za praćenje sistema socijalne zaštite u cilju obezbeđivanja informacija o ostvarivanju ciljeva i stepenu primene politika socijalne zaštite. Praćenjem se obezbeđuju informacije za ocenu aktuelne situacije u sistemu socijalne zaštite, za formulisanje i određivanje novih ciljeva u odnosu na uočene probleme, kao i za planiranje kapaciteta sistema potrebnih za ostvarivanje planiranog napretka.

Na osnovu praćenja implementacije programa Vlade i primene zakona u oblasti socijalne zaštite razvijaju se i kontinuirano unapređuju specijalizovane grupe indikatora i razvijaju se i održavaju specijalizovane baze podataka o korisnicima i uslugama socijalne zaštite.

U cilju obezbeđivanja informacija za kreiranje javnih politika zasnovanih na podacima, izrađuju se metodologije i prikupljaju i analiziraju podaci o radu ustanova i pružalaca usluga u sistemu socijalne zaštite. Na osnovu prikupljenih podataka utvrđuju se vrednosti socioekonomskih indikatora relevantnih za praćenje korisnika socijalne zaštite i kao rezultat tih aktivnosti kreiraju se analitički izveštaji i strateške preporuke za donosioce odluka.

Za potrebe državnih organa ili ustanova proučavaju se socijalni problemi, dizajniraju, razvijaju i sprovode specijalizovana istraživanja i evaluacije programa i politika sa ciljem donošenja odluka zasnovanih na podacima.

U saradnji sa pružaocima usluga socijalne zaštite, pokreće se pilotiranje inovativnih pristupa za pružanje socijalnih usluga.