Nalaz i mišljenje organa starateljstva u krivičnom postupku prema maloletnicima

  nedelja, 14. maj 2017.
Smernice za stručne radnike centara za socijalni rad

Smernice za stručne radnike centara za socijalni rad

Autori: Vera Sofrenović, Ljubinka Marković, Milena Vukašinović, Ljiljana Đorđević, Živorad Gajić, Snježana Jović, Svetlana Živanić, Iva Branković, Nada Šarac

Izdavač: Republički zavod za socijalnu zaštitu

Godina: 2017

Ključni pojmovi: deca i mladi u sukobu sa zakonom, starateljstvo, maloletni počinioci krivičnih dela

Preuzmite

Smernice za izradu nalaza i mišljenja organa strateljstva u krivičnom postupku prema maloletnicima namenjene su prvenstveno voditeljima slučaja u centrima za socijalni rad. Cilj smernica je da stručnim radnicima posluže kao neka vrsta podsetnika i putokaza u procesu izrade nalaza i formiranja stručnog mišljenja za potrebe vođenja krivičnog postupka prema maloletniku. One predstavljaju set praktičnih uputstava za rad čijom se primenom obezbeđuje da predstavnici pravosudnih organa dobiju sve informacije o maloletniku koje su značajne za proces donošenja konačnih odluka, uz istovremeno uvažavanje i vođenje računa o poštovanju principa najboljeg interesa deteta.