Zdravstvene usluge u domovima za stare

  nedelja, 10. jun 2018.
Projekat „Istraživanje teškoća do kojih dolazi u obezbeđivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su korisnici domskog smeštaja za odrasle i starije u sistemu socijalne zaštite“ u okviru programa PERFORM
Naručilac
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Serbije
Realizaciju projekta podržalo
Predstavništvo HELVETAS Swiss Intercooperation SRB
Autori
Gordana Ković, Sanja Miloradović, Slavica Milojević, Zorana Travica, Dr Vladan Čokić, Prof. dr Lela Milošević Radulović
Saradnici istraživači
Jelena Pešić Zarić, Nenad Stojanović, Vesna Dragićević, Miloš Rakić, Ljiljana Skrobić, Bojana Pucarević, Isidora Bašić
Ključne reči: zdravstvena zaštita starijih, domski smeštaj, palijativno zbrinjavanje

Usluga domskog smeštaja z astarije osobe je jedna od usluga sa najdužom tradicijom u sistemu socijalne zaštite u Srbiji. Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, domskim smeštajem se korisniku obezbeđuje stanovanje, zadovoljenje  osnovnih  životnih  potreba  i  zdravstvena  zaštita. Zakon o socijalnoj zaštiti i prateći pravilnici ne prave razlike u pružaocima usluga u odnosu na vlasničku strukturu osnivača - pravila su unificirana, a korisnik usluge smeštaja ima pravo da mu budu dostupna prava zdravstvenog osiguranja.

Raspoloživi podaci sistema socijalne zaštite nedvosmisleno ukazuju da su usluge zdravstvene zaštite potrebne svim korisnicima u ustanovama za smeštaj starijih i sve ustanove, u skladu sa članom 51. Zakona o socijalnoj zaštiti, bez obzira da li pripadaju javnom ili privatnom sektoru, obezbeđuju zdravstvene usluge iz domena primarne zdravstvene zaštite. Razlike se uočavaju prema vrsti, sadržaju i načinu na koji su zdravstvene usluge obezbeđene. Međutim, postojeći podaci nisu dovoljni za potpunije sagledavanje dostupnosti, sadržaja i kvaliteta zdravstvenih usluga, kao ni postojećih organizaciono-kadrovskih modaliteta za obezbeđivanje zdravstvene zaštite u ustanovama za smeštaj starijih osiguranika bez obzira u kojoj ustanovi socijalne zaštite se nalazi.

Preuzmite