Evaluacija primene nacionalne strategije o starenju

  nedelja, 10. januar 2016.

Izveštaj o evaluaciji

Priredile
Dr Lidija Kozarčanin i Slavica Milojević

Godina: 2016.

Naručioci:
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalan pitanja i
Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji

Ključne reči: starenje i stariji, evaluacija strategije

Evaluacija Nacionalne strategije o starenju sprovedena je u poslednjoj godini važenja Nacionalne strate-gije o starenju, krajem 2015. godine. Strategija je planirana za razdoblje 2006. do 2015. godine, pri čemu je od značaja stav koji preovlađuje među donosiocima odluka da se aktuelno važeći strateški dokument produ-ži, budući da su definisani stra-teški ciljevi u skladu sa ciljevima koje je Evropska unija definisala do 2022. godine. Na taj način je osi-guran kontinuitet u postojanju stra-teške osnove za usklađivanje nacio-nalnih stremljenja sa EU ciljevima u zaštiti starijih građana.

Preuzmite