Analiza bezbednosti i sgurnosti zaposlenih u CSR

  sreda, 19. jun 2019.

ANALIZA AKTUELNOG STANjA SUPERVIZIJE U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD sa posebnim fokusom na sigurnosti i bezbednosti stručnih radnikak

Autori: Snježana Jović, Ljiljana Popović

Godina: 2019.

Ključni pojmovi: stručni radnici, bezbednost, sigurnost, supervizijska podrška

Stalna izloženost različitim tipovima stresa neretko rezultira ugroženošću sigurnosti i bezbednosti zaposlenih u centrima za socijalni rad. Stručni radnici u centrima za socijalni rad suočavaju se sa najmanje tri tipa stresa koji ugrožavaju njihovo profesionalno delovanje.  Prvi tip je povezan sa traumom  koju nosi korisnik, sa kojom se  izvršioci poslova-stručni radnici u CSR suočavaju jer na njoj neposredno rade. Drugi tip stresa je specifična lična reakcija stručnog radnika koji radi na traumi korisnika, koji je izložen njenom kontinuiranom delovanju, bez prilike da je obradi i koju posledično pretvara u sopstveni traumatski doživljaj. Treći tip stresa sa kojim se stručni radnici u centrima za socijalni rad suočavaju je direktna pretnja, i/ili čak otvorena agresija korisnika, koja kod stručnih radnika centara za socijalni rad izaziva strah i zabrinutost. Kontinuirano izlaganje stresnim doživljavanjima ima efekat stvaranja traume i traumatizovanog funkcionisanja. Ovo posledično otvara pitanje kvaliteta stručnog rada i zaštite stručnih radnika  od uticaja  sva tri (kontinuirana) tipa stresa  i otvara pitanje problema sigurnosti i bezbednosti na radu. Analiza koja je sprovedena dala je odgovore na neka pitanja i preporuke za prevladavanje jednog broja problema koji ugrožavaju bezbednost i sigurnost zaposlenih u centrima za socijalni rad.

Preuzmite