Materijal za saobraćaj: bezolovni benzin Evro Premium BMB 95

  utorak, 4. februar 2014.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

Naziv naručioca: Republički zavod za socijalnu zaštitu
Adresa naručioca:
Beograd, Terazije 34

Internet stranica naručioca: www.zavodsz.gov.rs

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta:
dobra
Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Materijal za saobraćaj
– evro Premium BMB 95 - oznaka iz opšteg rečnika 09132100.
Količina predmetnog dobra:
6150 litara
Procenjena vrednost javne nabavke: 
804.000,00 dinara bez PDV -a
Kriterijum za dodelu ugovora:
najniža ponuđena cena

 

Dokumenti:

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatna pojašnjenja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru