Štampanje informativnog i promotivnog materijala

  sreda, 16. april 2014.

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

Naziv naručioca: Republički zavod za socijalnu zaštitu
Adresa naručioca:
Beograd, Terazije 34
Internet stranica naručioca:
www.zavodsz.gov.rs

Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta:
usluga
Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Štampanje
informativnog i promotivnog materijala - oznaka iz opšteg rečnika 79820000.
Kriterijum za dodelu ugovora:
najniža ponuđena cena

 

PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka usluge štampanja informativnog i promotivnog materijala. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:
7982000- usluge štampanja.


1)
Priručnik br. 1

Obim: 80 strana
Format:A4
štampa :
-knjižni blok 2/2, papir „Munken Polar 130g”
-korice 4/0, papir 350 gr „Arktica GC1“
dorada – plastifikacija korica 1/0
povez „PUR binder“
tiraž 300 komada
dizajn i priprema za štampu na CD-u
2) Priručnik br. 2
Obim: 80 strana
Format: A4
štampa :
- knjižni blok 2/2, papir “Munken Polar 130g”
- korice 4/0 papir 350 gr „Arktica GC1“
dorada – plastifikacija korica 1/0
povez “PUR binder”
tiraž 300 komada
dizajn i priprema za štampu na CD-u
3) Vizit karte
10 X 60 komada
10 X 120 komada
5 X 240 komada
Papir “Conqueror CX22 320g”
štampa 2/2
Sukcesivno naručivanje
tiraž: 3000
redizajn i priprema za štampu na CD-u
4) Memorandumi
Tiraž 5.000 komada
Štampa: 2/0
Papir ofset 100 gr
redizajn i priprema za štampu na CD-u
5) Sertifikati
Tiraž: 2.000 komada
Format: A4
Štampa: 4/0
Sukcesivno uštampavanje varijabilnih podataka 1/0
Papir 350 gr kunsdruk i priprema za štampu na CD-u

 

KONTAKT OSOBA KOD NARUČIOCA

Nevena Rajković, savetnik naručioca,
br. telefona 011/3621565,
e-mail adresa: nrajkovic@zavodsz.gov.rs

 

Dokumenti:

Ppoziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru