Alternativne mere zaštite dece i mladih sa problemima u ponašanju

U okviru ukupnih reformskih procesa u Republici Srbiji, koji imaju za cilj unapređenje položaja i prava dece u oblasti pravosuđa, posebno mesto ima donošenje Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, koji je usvojen 2005. godine, a stupio je na snagu 1.1.2006. godine. Donošenje Zakona o maloletnicima pre svega je rezultat nastojanja da se zakonodavstvo u ovoj oblasti usaglasi sa međunarodnim standardima. To, u prvom redu, uključuje kreiranje novih alternativnih mera - posebnih obaveza, uvođenje diverzionih mera - vaspitnih naloga i specijalnu zaštitu maloletnika kao oštećenih u krivičnom postupku. Ovim zakonom se kod nas prvi put stvaraju uslovi za primenu novih pristupa u maloletničkom pravosuđu, koji afirmišu principe restorativne pravde.

Koncept restorativne pravde promoviše drugačiji pristup rešavanju problema vezanih za povrede zakonskih i ljudskih prava, koji se ne oslanja isključivo na zakon, profesionalce i državu. U osnovi ovog pristupa je pokušaj da se, angažovanjem svih strana uključenih u prestup – žrtve, prestupnika i lokalne zajednice, nađe najbolje moguće rešenje i promoviše partnerstvo i zajednička odgovornost.

Vaspitni nalog je posebna mera predviđena Zakonom o maloletnicima, koja nema karakter krivične sankcije, čija je svrha nepokretanje krivičnog postupka prema maloletnom učiniocu krivičnog dela ili obustava postupaka, sa ciljem da se vaspitnim nalogom utiče na pravilan razvoj maloletnika i jačanje njegove lične odgovornosti i prevenira dalje činjenje krivičnih dela.

Republički zavod za socijalnu zaštitu od 2009. do danas, kroz svoje programske i projektne aktivnosti, pruža snažnu podršku unapređenju kvaliteta zaštite dece i mladih sa problemima u ponašanju, zalažući se za savremene koncepte socijalne zaštite i pozitivne promene u oblasti maloletničkog pravosuđa.

Projekat “Vaninstitucionalna zaštita dece i mladih sa problemima u ponašanju“, podržan od strane UNDP-a, postavio je osnove koncepta tretmana dece u sukobu sa zakonom u zajednici i dao ključni doprinos uspostavljanju i razvoju usluge dnevnog boravka za mlade sa problemima u ponašanju. Jedan od značajnih ishoda ovog projekta je i akreditovani program obuke „Dnevni boravak – mogući odgovor na potrebe dece i mladih sa problemima u ponašanju“.

Republički zavod za socijalnu zaštitu od 2011. godine aktivno i kontinuirano radi na promociji diverzionih mera u oblasti maloletničkog pravosuđa, konkretno na unapređenju primene vaspitnih naloga. Ove aktivnosti su se kontinuirano sprovodile kroz dva projekta:

Projekat “Unapređenje primene vaspitnih naloga“ koji je bio deo šireg, reformskog programa “Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji“, koji je, za Ministarstvo pravde, sproveo IMG (International Management Group), a pod pokroviteljstvom Vlade Kraljevine Norveške, od decembra 2011. do decembra 2014. godine i projekat ''Razvoj usluga u sistemu socijalne zaštite za podršku biološkoj porodici deteta'', finansiran iz sredstava IPA 2013 i podržan od strane UNICEF-a (2015-2017).

U okviru navedenih projekata, Zavod je vodio proces kreiranja Nacrta standarda i procedura za primenu vaspitnih naloga i obavljao edukaciju stručnjaka za njegovu primenu po akreditovanom programu obuke „Uloga CSR i drugih pružalaca usluga socijalne zaštite u primeni vaspitnih naloga“. Takođe, standardi i procedure primene vaspitnih naloga su testirani u četiri sredine - Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, uz kontinuiranu supervizijsku podršku Republičkog zavoda.

Značajan ishod ovih projekta je i izrada i publikovanje Smernica za pripremu nalaza i mišljenja organa starateljstva u krivičnom postupku prema maloletnicima i Priručnika o intervencijama sa maloletnicima u sukobu sa zakonom i njihovim porodicama.

Polazeći od činjenice da je za primenu alternativnih mera prema maloletnicima neophodna dobra međusektorska saradnja u oba navedena projekta, velika pažnja je poklonjena uspostavljanju i unapređenju ove saradnje. Izrađen je Sporazum o saradnji između pet ministarstva relevantnih za primenu vaspitnih naloga (socijalna zaštita, pravda, zdravstvo, obrazovanje i omladina i sport).

U narednom periodu Republički zavod će nastaviti aktivnosti podrške primeni alternativnih mera prema maloletnicima prema modelu uspostavljenom u prethodnim projektima, pre svega kroz obezbeđivanje odgovarajućih obuka i supervizijsku podršku stručnjacima koji rade sa maloletnicima u sukobu sa zakonom.

Važna aktivnost koja sledi je i verifikacija, odnosno potpisivanje Sporazuma o saradnji između pet ministarstva relevantnih za primenu vaspitnih naloga, kojim bi Republičkom zavodu bila poverena uloga koordinacije mnogobrojnih aktivnosti na daljem unapređenju primene vaspitnih naloga.

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik