Strategije suočavanja sa stresom

  nedelja, 12. maj 2019. - nedelja, 12. maj 2019.

MESTO ODRŽAVANjA
SOŠO "Milan Petrović", Bate Brkića bb, Novi Sad

NAZIV PROGRAMA
Strategije suočavanja sa stresom

AUTORI PROGRAMA
Marina Vukotić
Ivana Koprivica

KONTAKT OSOBA
Marina Vukotić
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
Bulevar Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad
marina.vukotic@live.com
064 154 71 53

CILjEVI PROGRAMA
Opšti cilj programa je da se ojačaju kapaciteti zaposlenih da na profesionalan
način odgovore zahtevima posla uz očuvanje vlastitog mentalnog zdravlja.
Specifični ciljevi programa obuke:
· Produbljivanje osnovnih znanja o izvorima profesionalnog stresa i
sindroma izgaranja
· Upoznavanje učesnika sa tehnikama za smanjenje stresa i prevenciju
izgaranja na poslu
· Podizanje nivoa svesti o značaju negovanja zdravih stilova života i
traganja za načinima za ublažavanje efekata stresa koji će biti po meri
pojedinca

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi