Interni monitoring i evaluacija usluga u sistemu socijalne zaštite

  subota, 16. novembar 2019. - nedelja, 17. novembar 2019.

NAZIV PROGRAMA
Interni monitoring i evaluacija usluga u sistemu socijalne zaštite

AUTORKE PROGRAMA
Tatjana Lazor i Ivana Koprivica

KONTAKT OSOBA
Tatjana Lazor, Bul Mihajla Pupina 25, 21000 Novi Sad
tatjana.lazor@pzsz.info , 063-504-276, 021/425-867, 425-854

 

CILj/EVI PROGRAMA
Opšti cilj programa obuke:
Upoznavanje učesnika/ca sa znanjima i veštinama rukovođenja, u skladu sa savremenim teorijama i praksom menadžmenta, i njihovo osposobljavanje za samostalnu primenu monitoringa i evaluacije u svakodnevnom radu.
Specifični ciljevi programa obuke:
1.
Produbiti znanja o pojmu i značaju monitoringa i evaluacije
2.
Usavršiti veštine i metode monitoringa i evaluacije kako bi ih koristili u budućem radu
3.
Razviti interni plan monitoringa i evaluacije usluge
4.
Shvatiti značaj primene, interpretacije i izveštavanja o nalazima evaluacije

 

SADRŽINA PROGRAMA
Program obuke sastoji se od sledećih celina:

Uvod

Pojam monitoringa i evaluacije

Planiranje evaluacije

Koraci u samoproceni

Shema usluge

Indikatori

Tehnike monitoringa i evaluacije

Matrica plana monitoringa i evaluacije

Dokumentacija o monitoringu i evaluaciji

Izveštavanje o monitoringu i evaluaciji

 

Preuzmite rezime

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi