Pilotiranje obuke za psihosocijalnu podršku migrantima

  ponedeljak, 24. jun 2019.

U okviru projekta „Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji'' Republički zavod je kreirao program obuke „Unapređenje kvaliteta pružanja usluga psihosocijalne podrške (PSS) u radu sa migrantskom populacijom u Srbiji“. Program obuhvata sadržaje vezane za aktuelni migrantski kontekst, upravljanje kulturnim razlikama, psihosocijalnu podršku, ulogu sistema socijalne zaštite i specifičnosti stručnog postupka i mapiranje i procenu resursa u zajednici.

Projekat sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu .

Prva, pilot realizacija ovog programa održana je u periodu od 12. do 15. juna 2019. godine u Šapcu. Osim osnovnog programa u trajanju od 18 časova, realizovan je i trening za trenere, koji je obuhvatio 14 časova. Na obuci i treningu za trenere je bilo 15 polaznica, koje su selekcijom odabrane iz grupe od ukupno 27 kandidata koji su se javili na konkurs za ToT.

U narednom periodu Republički zavod bi trebalo da kreira još jedan modul programa, usmeren na unapređenje kompetencija za rad sa posebno ranjivim grupama u okviru migrantske populacije, kao i da program pripremi i preda na akreditaciju.

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik