Istraživanje o zdvajanju dece iz bioloških porodica

  subota, 16. jun 2018.

Republički zavod za socijalnu zaštitu, u saradnji sa Institutom za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, sproveo je u periodu april – jun 2018. godine „Istraživanje teškoća porodica usled kojih dolazi do odluka organa starateljstva o izdvajanju dece iz porodica i analiza stručnih postupaka centara za socijalni rad u tom procesu“. Predmet istraživanja su odlike procesa izdvajanja dece iz bioloških porodica u sistemu socijalne zaštite i identifikacija kapaciteta i slabosti aktera u ovom procesu.

sama devojcica na ulici

Podaci pokazuju da, uprkos evidentnom smanjenju broja dece u rezidencijalnoj zaštiti, nema značajnijih promena kada je reč o izdvajanju dece iz bioloških porodica. S tim u vezi, nalazi istraživanja omogućuju identifikovanje ličnih, porodičnih i sistemskih snaga i poteškoća sa kojima se susreću svi akteri (stručni radnici, porodice, roditelji i deca), sa ciljem da se kroz uočavanje slabih mesta ista ojačaju, kako bi se olakšala prevencija izdvajanja. Pored toga, rezultati treba da posluže kao osnov za unapređenje ne samo prakse, već i politika i zakonske regulative u ovoj oblasti.

Pogledajte ceo izveštaj Istraživanja o izdvajanju dece iz bioloških porodica

Kalendar

Baza akreditovanih programa obuke

Najave realizacija akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik

Tagovi