Подршка одраслим и старијим особама у систему социјалне заштите

Обука неговатељица/домаћица за пружање услуге помоћ у кући за старије

Превенција насиља над старијим особама

Ефикасна комуникација са старима

Едукација за обављање послова геронто-домаћице

Едукација за обављање послова неговатељице у установама за смештај одраслих и старијих лица

Интегрални програм помоћи у кући са елементима базичне неге

Програм обуке кандидата за обављање помоћи у кући и кућне неге за стара лица

Активирање корисника услуге смештаја за одрасле и старе за ангажовање у организованим активностима

Програм обуке за рад са тешко визуелно оштећеним (слепим и слабовидим) особама у домовима за старе и геронтолошким центрима “благо оном ко је слепом око”

Примена анти-дискриминационе праксе у раду са старијим особама

Програм обуке стручних радника и сарадника у социјалној заштити из области деменције

Програм обуке професионалних неговатеља у социјалној заштити из области деменције

Основни програм обуке за рад са корисницима са деменцијом у социјалној заштити

Програм оспособљавања за обављање посла геронтодомаћице

Спровођење програма радне терапије са одраслим и старијим лицима у оквиру домског смештаја

Програм обуке за рад са старим особама оштећеног слуха

Методологија рада са особама са деменцијом

Едукација за оператере телеасистенције

Неговатељ старих особа

Геронтодомаћица/геронтодомаћин

Људска права и квалитет живота старијих у установама за смештај

Обука неговатељица за услугу помоћи у кући намењену одраслим особама са менталним и интелектуалним тешкоћама

Обука за геронтодомаћице

Програм обуке за геронтодомаћице

Услуга смештај у другу породицу за одрасле и старе 

Насиље над старијим особама, специфичности, препознавање и стратегије превенције

Програм припреме за пружаоце услуге породичног смештаја одраслих и старих

Геронтодомаћице  - Програм обуке геронтодомаћица/геронтодомаћина за пружање услуге помоћ у кући за стара и инвалидна лица

 

Календар

Поступак акредитације програма обуке

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови