Стручни скупови

У Законом поверене послове које обавља Републички завод за социјалну заштиту, поред осталог, спадају и послови информисања стручне и шире јавности о спровођењу социјалне заштите и указивање на потребе и проблеме корисника, а посебно корисника из осетљивих друштвених група. У оквиру тих послова, Завод има овлашћења да иницира и организује научне и стручне скупове, као и да учествује на скуповима које организују друге организације и институције и да сарађује с домаћим и међународним организацијама.

Као референтна установа у систему социјалне заштите која прати квалитет стручног рада и услуга социјалне заштите, која истражује социјалне појаве и проблеме, делатност и ефекте социјалне заштите и која учествује у изради, спровођењу и процени ефеката примене стратешких и нормативних аката, Завод има обавезу и да креира иновативна решења и да предлаже мере за стално унапређивање система социјалне заштите. У креирању тих предлога, као и у свим другим пословима које реализује, Завод остварује професионалну сарадњу са свим актерима у систему социјалне заштите, као и са релевантним установама и институцијама у другим системима.

Стручни скупови на теме од значаја за развој мера и услуга у систему социјалне заштите представљају један од модела сарадње са релевантним теоретичарима и практичарима укљученим у социјални развој. Основни циљ стручних скупова је постизање разумевања и усаглашавање ставова у циљу уједначавања праксе и постизања очекиваног квалитета социјалне заштите у Републици Србији. Важност овог облика унапређења стручног рада потврђује чињеница да су стручни скупови увек били неизоставан део рада Завода и да су дали значајан допринос уједначавању стручних ставова и праксе у процесима креирања и успостављања нових услуга и увођења у праксу нових метода и модела рада. Посебан значај стручни скупови су имали у процесу увођења система квалитета у систем социјалне заштите, а посебно током стандардизације услуга и увођења система акредитације и система лиценцирања.

Стручни скупови, организовани у различитим формама, од округлих столова и дебата, до конференција, биће и у периоду који је пред нама важан ослонац у свим процесима од значаја за развој система социјалне заштите.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови