Куповина рачунарске опреме

  Wednesday, 19. November 2014.

Назив наручиоца: Републички завод за социјалну заштиту
Адреса наручиоца: Теразије 34, Београд
Интернет страница наручиоца: www.zavodsz.gov.rs
Врста наручиоца: остала непоменута социјална заштита без смештаја
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Продужење рока за подношење: понуда
Врста предмета: добра, 30230000 - рачунарска опрема
Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.11.2014. године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 20.11.2014. године
Разлог за продужење рока:продужење рока се врши у складу са чланом 99 ЗЈН
Време и место подношења понуда (нови рок): петак, 28.11.2014.године до 12
часова на адресу наручиоца
Време и место отварања понуда: 28.11.2014.године у 12:15 часова у просторијама
наручиоца
Лице за контакт: Зорана Травица, 011/3621-565, ztravica@zavodsz.gov.rs

 

 ДОКУМЕНТИ:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Calendar

Info

Database of Accredited Professional Trainings

Upcoming Accredited Professional Trainings

Family Support Worker