Reports 2015.

Podaci o korisnicima usluga u sistemu socijalne zaštite 2015. godine 

Deca u sistemu socijalne zaštite u 2015.
Punoletni korisnici u sistemu socijalne zaštite

Izveštaji o radu pružalaca usluga u sistemu socijalne zaštite 2015.

Sintetizovan izveštaj o radu centara za socijalni rad u Srbiji u 2015. godini
Izveštaj o radu ustanova za smeštaj dece i mladih za 2015. godinu
Sintetizovani izveštaj o radu centara za porodični smeštaj i usvojenje za 2015. godinu
Izveštaj o radu ustanova socijalne zaštite za odrasle i starije sa mentalnim, intelektualnim, telesnim
ili senzornim teškoćamaza 2015. godinu
Izveštaj o radu licenciranih ustanova za smeštaj odraslih i starijih korisnika u 2015. godini - nejavni sektor
Izveštaj o radu ustanova za smeštaj odraslih i starijih korisnika u Republici Srbiji za 2015. godinu

Info

Database of Accredited Professional Trainings

Upcoming Accredited Professional Trainings

Family Support Worker