Штампање информативног и промотивног материјала

  Wednesday, 16. April 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: Републички завод за социјалну заштиту
Адреса наручиоца: Београд, Теразије 34
Интернет страница наручиоца: www.zavodsz.gov.rs
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуга
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Штампање
информативног и промотивног материјала - ознака из општег речника 79820000.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуге штампања информативног и промотивног материјала. Назив и ознака из општег речника набавки:
7982000- услуге штампања.

1) Приручник бр. 1–
Обим: 80 страна
Формат:А4
штампа :
-књижни блок 2/2, папир „Munken Polar 130g”
-корице 4/0, папир 350 гр „Arktica GC1“
дорада – пластификација корица 1/0
повез „PUR binder“
тираж 300 комада
дизајн и припрема за штампу на ЦД-у
2) Приручник бр. 2-
Обим: 80 страна
Формат: А4
штампа :
- књижни блок 2/2, папир “Munken Polar 130g”
- корице 4/0 папир 350 гр „Arktica GC1“
дорада – пластификација корица 1/0
повез “PUR binder”
тираж 300 комада
дизајн и припрема за штампу на ЦД-у
3) Визит карте
10 X 60 комада
10 X 120 комада
5 X 240 комада
Папир “Conqueror CX22 320g”
штампа 2/2
Сукцесивно наручивање
тираж: 3000
редизајн и припрема за штампу на ЦД-у
4) Меморандуми
Тираж 5.000 комада
Штампа: 2/0
Папир офсет 100 гр
редизајн и припрема за штампу на ЦД-у
5) Сертификати
Тираж: 2.000 комада
Формат: А4
Штампа: 4/0
Сукцесивно уштампавање варијабилних података 1/0
Папир 350 гр кунсдрук и припрема за штампу на ЦД-у

 

КОНТАКТ ОСОБА КОД НАРУЧИОЦА
Невена Рајковић, саветник наручиоца,
бр. телефона 011/3621565,
е-маил адреса: nrajkovic@zavodsz.gov.rs

 

ДОКУМЕНТИ:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Calendar

Info

Database of Accredited Professional Trainings

Upcoming Accredited Professional Trainings

Family Support Worker