Материјал за саобраћај: безоловни бензин Евро Премиум БМБ 95

  Tuesday, 4. February 2014.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Републички завод за социјалну заштиту
Адреса наручиоца: Београд, Теразије 34
Интернет страница наручиоца: www.zavodsz.gov.rs
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Материјал за саобраћај
– евро Премиум БМБ 95 - ознака из општег речника 09132100.
Количина предметног добра: 6150 литара
Процењена вредност јавне набавке: 804.000,00 динара без ПДВ -а
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

ДОКУМЕНТИ:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна појашњења

Обавештење о закљученом уговору

 

Calendar

Info

Database of Accredited Professional Trainings

Upcoming Accredited Professional Trainings

Family Support Worker