Уредбе

Уредба о наменским трансферима у социјалној заштити

Уредба о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи

Уредба о примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ

Уредба о начину и поступку означавања тајности података, односно докумената

Уредба о буџетском рачуноводству

Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе

Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа

Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

Уредба о мрежи установа социјалне заштите  

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови