Процена стручног рада

Процена стручног рада представља процес који реализује Завод за социјалну заштиту са различитим пружаоцима социјалних услуга од свог оснивања, у складу са местом и улогом коју има у систему социјалне заштите. Дефинисана је као процес јер се одвија у службеном простору пружаоца услуге, кроз један или више заједничких састанака стручњака Завода и пружаоца услуга, уз унапред структуирано укључивање корисника. Циљ процене стручног рада је сагледавање потреба за подршком ради унапређења професионалне праксе запослених, као и предлагање активности за отклањање пропуста у раду и спровођење мера у циљу пружања услуге корисницима у складу са њиховим најбољим интересима.

Методологија процене стручног рада пружаоца услуге базирана је на принципима савременог социјалног рада и приступа корисницима: фокусираност на потребе корисника, партиципативност корисника и поштовање основних људских права у складу са међународним стандардима. Стручњаци Завода у процени користе анализу документације о установи, сагледавање општих карактеристика рада у установама, интервју са корисницима и запосленима, као и анализу стручних поступака у досијеима корисника. Закључци и оцене о функционисању установа се усаглашавају са запосленима и представљају основ за препоруке о подизању квалитета услуге на виши ниво. Усаглашавање са запосленима подразумева могућност да се запослени чији се рад процењује сагласе или не сагласе са проценом уз навођење аргументације. У пракси то значи да пре коначног извештаја који иде ка субјектима који су тражили процену, запослени дају своје мишљење. Препоруке могу бити конципиране као план подршке који Завод пружа запосленима или као план активности који сами пружаоци услуге треба да реализују.

Процена стручног рада може бити редовна или планирана Годишњим планом Завода, али се у пракси реализује и на предлог инспекције или, оснивача, заштитника грађана...

Иако веома корисна и пожељна активност Завода, процена стручног рада пружалаца услуга је ограничена бројем извршилаца, односно бројем саветника који је реализују. Осим тога, било би корисно размишљати у правцу специјализације и могућности ангажовања стручњака, када се ради о специфичним садржајима услуге унутар које се врши процена стручног рада.

Од оснивања Завода, Одељење за процену стручног рада/супервизију извршило је велики број процена и пружило подршку кроз радионице посвећене поступку процене, планирања, тимског рада, активностима конкретне подршке циљној групи корисника и сл. Осим тога, Завод континуирано ради на стандардизацији процене, а у прилогу је могуће видети садржај поступка процене који се примењује у установама за смештај деце и омладине, као и у установама за смештај одраслих и старих корисника.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови