Професионалне обуке

Професионална обука је стицање стручних знања, вештина и ставова по унапред утврђеном плану и програму. Она је најзаступљенији вид стручног усавршавања и може се реализовати путем: менторске обуке усмерене на увођење у посао, интерне обуке на радном месту, акредитованих програма обуке за пружаоце услуга социјалне заштите, обука акредитованих у другим системима, а значајних за рад у систему социјалне заштите и других професионалних обука важних за запослене у систему социјалне заштите.

Један од предуслова реформских промена у области социјалне заштите јесте увођење система квалитета у област стручног усавршавања, пре свега кроз акредитацију програма обуке. Квалитетни програми, креирани по унапред утврђеним стандардима, треба да омогуће непрекидно праћење, усвајање и примену савремених достигнућа у науци и струци ради одржавања и унапређивања професионалних компетенција и квалитета стручног рада свих запослених у систему социјалне заштите.

Процес успостављања и нормативног уобличавања система акредитације почео је у оквиру пројекта „Успостављање и примена система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга у Републици Србији“, реализованог током 2007. године од стране Министарства рада и социјалне политике и уз подршку Министарства спољних послова Норвешке. Закон о социјалној заштити, донет у априлу 2011. године, као субјекте поступка акредитације наводи министарство надлежно за социјалну заштиту, Одбор за акредитацију и Републички завод за социјалну заштиту.

profesionalne obuke

Професионална обука је стицање стручних знања, вештина и ставова по унапред утврђеном плану и програму

Закон о социјалној заштити Републичком заводу даје значајну улогу у процесу стручног усавршавања. Пре свега, Завод, као један од субјеката процеса акредитације, обавља стручне и организационе послове везане за акредитацију и води комплетну евиденцију и документацију у овој области. Десетогодишње искуство и остварени резултати на плану акредитације програма обуке допринели су да се Републички завод препозна као пример добре праксе у региону. Наш модел акредитације је послужио као полазна основа за успостављање процеса акредитације у Црној Гори и као оквир за концептуализацију процеса акредитације у Македонији.

Републички завод израђује предлог плана стручног усавршавања запослених са планом приоритетних програма обуке и доставља га ресорном министарству. Одабир приоритетних програма обуке обухвата широк спектар активности: утврђивање ресурса којим располажу запослени, установе и систем у целини; анализу послова и утврђивање потребних компетенција за одређена радна места; анкетирање запослених о потребама за додатним едукацијама; размену информација о приоритетним областима стручног усавршавања са релевантним актерима; идентификацију недостајућих знања и вештина потребних за рад са специфичним корисничким групама (нпр. деца мигранти); систематско информисање стручне јавности о приоритетним областима и могућим видовима стручног усавршавања.

Полазну основу за израду овог плана чине годишњи планови стручног усавршавања на нивоу сваке појединачне установе. Упркос чињеници да је израда плана професионалне обуке запослених законска обавеза свих установа, још није заживела на прави начин у пракси.

У наредном периоду, као једну од приоритетних активности, Републички завод планира подршку успостављању праксе редовног годишњег планирања стручног усавршавања у ЦСР, установама за смештај и код других пружалаца услуга. То подразумева креирање методологије планирања стручног усавршавања и инструктажу стручних радника задужених за професионалну обуку запослених, као и за њену примену.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови