Иновативне услуге за старије у заједници

Концепт дугорочне неге као значајан концепт у социјалној заштити старијих препознат је како у међународним, тако и у националним стратешким документима (ЕСРП). Препознајући значај активног укључивања у развијање концепата који треба да допринесу заштити старијих, Републички завод за социјалну заштиту укључио се као један од партнера у реализацију пројекта Иновативне услуге за старије у заједници (Innovative Community Care Centres - I-CCC) чији је носилац Аустријски Црвени Крст, а финансирају га Европска Унија и Аустријска агенција за развој. Заједно са партнерима, овим пројектом се 2019. године конкурисало у програму Европске комисије DG Employment Program for employment and social innovation. Пројекат је одобрен и реализује се у периоду новембар 2020 - новембар 2023. године.  

Општи циљ пројекта је допринос реформама националних политика у области дуготрајне неге  јачањем услуга у заједници.

Први специфични циљ пројекта је развој и пилотирање иновативне мулти-секторске услуге: Центар за негу у заједници за људе са когнитивним оштећењима и деменцијом којима је потребна нега, неформални неговатељи и волонтерски сервиси.

Други специфични циљ пројекта је коришћење пилотираног  концепта Центара за негу у заједници и волонтерских услуга за људе са когнитивним оштећењима и деменцијом у планирању и праћењу политика у области дугорочне неге у Аустрији, Црној Гори и Републици Србији.

Пројекат се реализује у три земље, Аустрији, Црној Гори и Србији. Партнери на пројекту су: Црвени крст Аустрије (носилац), Црне Горе и Србије (координатори на националном нивоу), Министарство здравља Црне Горе, Републички завод за социјалну заштиту (Србија) и Vienna University of Economic and business (Аустрија).

У по 2 града у свакој од земаља пилотираће се иновативне услуге намењене особама са деменцијом и когнитивним оштећењима, махом старијим лицима. У Србији концепт ће се пилотирати у Пироту и Сомбору, са локалним организацијама Црвеног Крста као локалним носиоцима активности, у партнерству са свим релевантним локалним актерима.

Кључни задаци Републичког завода за социјалну заштиту у овом пројекту су:

  • Учешће у изради документа о актуелном нормативном и стратешком оквиру за дугорочну негу у Србији заједно са Црвеним Крстом Србије
  • Учешће у процесу процене потреба заједнице за услугама у области дугорочне неге и специфичних потреба за услугама у конкретним заједницама (Пирот и Сомбор) заједно са Црвеним Крстом Србије
  • Учешће у процесу евалуације пилотираног концепта у Србији, заједно са Црвеним Крстом Србије, према заједничкој методологији која ће се развити за све три земље.
  • Учешће у организацији конференција и других активности за представљање резултата пројекта и залагање за развој концепта дугорочне неге у Србији заједно са Црвеним Крстом Србије

Наведени пројекат је у складу са стратешким и програмским циљевима и задацима Завода - један од општих циљева дефинисаних Годишњим програмом рада Завода за 2021. годину је: Унапређење социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе, а у оквиру њега  један од под-циљева је:  Унапређење капацитета јединица локалних самоуправа за развој иновативних услуга намењених старијима, а посебно услуга дуготрајне неге.

Поред тога, пројектне активности које ће се у наредне три године реализовати биће и корисна прилика да се кроз размену и сарадњу са партнерима других земаља поделе и унапреде наша искуства у области дуготрајне неге старијих.   

Уводни састанак партнера

У понедељак 7. децембра 2020. године одржан је први национални састанак у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници“ који је суфинансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој. Конференцији су присуствовали партнери представници Црвеног крста Србије, Републичког завода за социјалну заштиту, Црвеног крста Сомбора и Црвеног крста Пирота.

Општи циљ пројекта је да се кроз активности у пројекту допринесе реформама законодавног оквира који се односи на услуге дуготрајне неге, а кроз јачање услуга у локалној заједници.

 

Током три године, колико пројекат траје, планиран је развој и пилотирање иновативних мултисекторских Центара за подршку старијим особама у Сомбору и Пироту. Помоћ ће се пружати старијим особама које пате од деменције и којима је потребна подршка неформалних/породичних неговатеља или волонтерске услуге. Кроз ове активности сагледаће се изазови који се односе на приступ, приступачност, квалитет и одрживост услуга дуготрајне неге.

Коришћење концепта Центара за подршку у заједници као и волонтерских услуга подршке особама које пате од деменције има за циљ заговарање за развој јавних политика које се односе на услуге дуготрајне неге.

Прве активности у пројекту биће:

  • Процена потреба за услугама дуготрајне неге у локалној заједници (Пирот и Сомбор) као основ за развијање Центара за подршку у заједници;
  • Мапирање услуга дуготрајне неге које већ постоје у Пироту и Сомбору као и недостатака који постоје у систему услуга дуготрајне неге;
  • Укључивање корисника у развој Центара за подршку у заједници;

Процена и документовање потреба које би требало да буду задовољене новим иновативним услугама.

Обука анкетара у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници (ICCC)“

У петак 28. маја одржана је обука анкетара у оквиру пројекта “Иновативне услуге у локалној заједници (ICCC). Обука се одржала преко Зум платформе, а учесници су били волонтери и запослени из Црвеног крста Пирота и Сомбора где се овај пројекат спроводи.

Учесници су се упознали са две врсте упитника: упитник за старије особе и упитник за неформалне неговатеље. Ови упитници намењени су за процену потреба потенцијалних корисника Пројекта (ICCC), и процену потреба за дуготрајном негом и подршком у локалној заједници.

Поред упутства које су добили учесници су такође током обуке могли директно сами да вежбају попуњавање упитника и да поставе питања уколико им нешто није било јасно. Обуку су држале саветнице из Републичког завода за социјалну заштиту који је партнер Црвеног крста Србије на овом пројекту.

Пројект “Иновативне услуге у локалној заједници (ICCC) је финансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој.

************************************************************************

Фокус групе у Црвеном крсту Сомбор

У Црвеном крсту Сомбора, у четвртак 22. јула 2021. године одржане су три фокус групе. Циљ фокус група је био мапирање услуга и процена потреба за услугама дуготрајне неге у локалној заједници. Ова активност представља наставак процене потреба која је већ започета прикупљањем информација кроз упитнике.

Прву групу чиниле су старије особе, њих 13, које су поред мапирања услуга похвалиле услуге патронаже и палијативног збрињавања и истакле нарастајуће потребе пре свега старијих особа са села. Учеснице друге фокус групе биле су неформалне неговатељице које су поред осталих предлога посебно истакле потребу за едукацијом, услугом предаха и потребом за унапређењем комуникације са професионалцима. Трећу групу чинили су најважнији чиниоци у заједници: представници центра за социјални рад, дома здравља, дома за старије, Црвеног крста и локалне самоуправе који су истакли значај партнерства у локалној заједници и веће координације свих актера.

Фокус групе су организоване у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници“ који је суфинансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој.

********************************************************************************

 

Фокус групе у Црвеном крсту Пирот

У Црвеном крсту Пирота, у среду 4. августа 2021. године одржане су три фокус групе у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници“ који је суфинансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој. Циљ фокус група је био мапирање услуга и процена потреба за услугама дуготрајне неге у Пироту. Посебна пажња у мапирању услуга посвећена је неформалним неговатељима и потребом да се са једне стране њихова знања о нези другог лица унапреде, а са друге стране да се развију услуге које ће омогућити да имају предах током неговања.

Прву групу чинили су неформални неговатељи, њих 10, који су поред мапирања услуга посебно истакли потребу за психосоцијалном подршком, а у неким случајевима и психотерапеутском подршком за особе које брину о својим најмилијима. Учесници друге фокус групе биле су старије особе из Пирота које су истакле значај патронаже, али и потребе да информације о услугама буду приступачније старијим особама и њиховим породицама. Трећу групу чинили су представници институција, невладиних организација и локалне самоуправе у заједници: представници центра за социјални рад, дома здравља, дома за старије, Црвеног крста и локалне самоуправе који су истакли да имају добру сарадњу, али да је потребно још више развијати услуге у заједници, што је и важан план у будућности.

******************************************************************************* 

Редовни онлајн састанци партнера 

Посредством Zoom платформе, редовно се организују састанци партнера на којима се разговара о степену остварености пројектних задатака, о плановима за наредне активности и о до сада стеченим сазнањима и искустваима.

*******************************************************************************

Други партнерски састанак у оквиру пројекта - Беч, 13-14. септембар 2021.

У Бечу је 13. и 14. септембра 2021. године одржан састанак партнера у оквиру пројекта “Иновативне услуге у локалној заједници” из Аустрије, Србије и Црне Горе. Циљ састанка био је информисање о реализацији пројекта до сада, планирање будућих активности и размена искустава. Из Србије састанку су присуствовали представници Црвеног крста Србије и Републичког завода за социјалну заштиту.

Црвени крст Србије презентовао је резултате истраживања о услугама намењеним старијима у Сомбору и Пироту, представљен је и концепт и активности које ће се спроводити у будућем дневном центру, као и план активности за неформалне неговатеље. За едукацију неформалних неговатеља у Србији и Црној Гори биће задужени стручни сарадници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић.

Пројекат “Иновативне услуге за старије у локалним заједницама (I-CCC)” је подржан од стране Европске уније и Аустријске развојне агенције.

************************************************************

Отварање Центра за негу у заједници у Сомбору

У Сомбору је 16. децембра 2021. године свечано отворен Центар за негу у заједници, у оквиру пројекта „Иновантне услуге за старије у локалним заједницама“.

Циљ Центра је да унапреди положај старијих особа у заједници, као и неформалних неговатеља (претежно чланова породице) који ће моћи да организују време на квалитетнији начин. Посебан акценат у свим активностима планираним у овом пројекту је на старијим особама које болују од деменције, те на неформалним неговатељима који брину о тим особама.

На свечаном отварању је представљен простор у коме ће боравити старије особе, као и активности које ће им бити доступне током боравка у Центру. Активности које ће пружати Центар обухватају: едукације неформалних неговатеља, едукације старијих, радионице хеклања, сликања и израда ручних радова за старије особе, библиотека и простор са рачунарима где ће старије особе моћи да уче и развијају личне информатичке вештине.

На свечаном отварању говорили су: Душанка Голубовић, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Славица Милојевић, руководилац Одељења за информисање у Републичком заводу са социјалну заштиту, Наташа Тодоровић, стручни сарадник Црвеног крста Србије и Љиљана Тица, заменица градоначелника Сомбора.

Душанка Голубовић је истакла да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наставља политику деинституционализације, што доводи до побољшања одговора на потребе појединца унутар његовог окружења. Политика што квалитетније помоћи појединцу унутар заједнице се мора базирати на развоју различитих услуга у заједници, а Центар је добар пример такве иновантне услуге и у смислу тога да ће деловати афирмативно на друге јединице локалне самоуправе.

Наташа Тодоровић је истакла да је Центар једна од активности која се реализује у Пироту и Сомбору. Поред Центра, пројекат уноси нове технологије и нове приступе према особама код којих је дијагностификована деменција, али и према породицама чији члан има деменцију. Дементне особе су искључене из друштву, а породице дементних особа су под великим притиском. У наредном периоду ће се са старијим особама са деменцијом радити когнитивне вежбе преко таблета и кроз време ће бити праћено на који начин овакве вежбе могу успоравати развој деменције, закључила је Наташа Тодоровић.

Љиљана Тица је истакла да град има веома добру сарадњу са Црвеним крстом Сомбора, али и са другим организацијама и институцијама које се баве овом темом. Поред веома добре сарадње на локалном нивоу, пројекти какав је „Иновантне услуге за старије у локалним заједницама (И-ЦЦЦ)“ су веома значајни и веома је важно што је Сомбор део таквих пројектних активности.

 

Према подацима Светске здравствене организације за Европу, процењује се да у Европи тренутно од деменције пати око 10 милиона људи, док се сматра да се број особа са деменцијом удвостручити до 2030. године. У Србији се процењује да око 140 хиљада људи болује од деменције. Имајући у виду да је ова група људи под великим ризиком од друштвене маргинализације, злостављања и неадекватног неговања,  услуге које ће бити реализоване у оквиру пројекта обухватају и кућне посете особама са деменцијом али и пружање подршке кроз једноставне активности и превентивне мере. Један елемент ове подршке су когнитивне вежбе за особе са дијагностикованом деменцијом у циљу успоравања тока болести. Обучени волонтери посећиваће старије особе са деменцијом најмање једном недељно и поред психосоцијалне и практичне подршке имаће редовне когнитивне вежбе на таблетима које је развио Истраживачки институт Јоаннеум из Аустрије.

***********************************************************************************************************

Конференција „Оснаживање неформалних неговатеља у Црној Гори, Србији и Аустрији – Приступи и добре праксе за неформалне неговатеље“ 

- Црна Гора, Сутоморе, 31.5 - 01.6.2022. године - 

Црвени крст Црне Горе је  у Сутомору, између 31. маја и 1. јуна 2022. године организовао конференцију „Оснаживање неформалних неговатеља у Црној Гори, Србији и Аустрији – Приступи и добре праксе за неформалне неговатеље“, у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници (I-CCC)“. Републички завод за социјалну заштиту је партнер у овом трогодишњем пројекту, те су на скупу су учествовале Славица Милојевић и Сања Милорадовић.

На конференцији су између осталих учествовали Јелена Дубак, генерална секретарка Црвеног крста Црне Горе, Слободан Мандић, директор директората за контролу здравствене заштите у Министарству здравља, Биљана Вучетић, координаторка Директората за социјално старање и дечију заштиту, Dana-Carmen Bachmann, шефица одељења задуженог за дуготрајну негу при Европској комисији и Dr. Luis Arturtoniz, представник организације „Alzheimer`s Disease International“.

У стручном делу конференције одржана је панел дискусија „Изазови и иновације у пружању подршке неформалним неговатељима у Аустрији, Србији и Црној Гори“ у којој су учествовале Јелена Шофранац, директорка Дома за старе “Подгорица”, Monika Wild, експерткиња за дуготрајну негу из Аустрије и Наташа Тодоровић, експерткиња за здравље и превенцију насиља над старијима, из Црвеног Крста Србије. Панелисткиње су представљајући искуства из различитих социо-културолошких конекста дискутовале о бројним баријерама и проблемима неформалних неговатеља, о све мањем броју неформалних неговатеља које ће друштво имати на располагању у будућности, пре свега захваљујући миграцијама, о ризицима по њихово ментално здравље и начинима да се оно заштити, као и о потреби да државе предузму  мере веће формалне подршке за неформалне неговатеље.

Конференцију је пратио и дводневни скуп партнера три земље учеснице пројекта на ком су представнице РЗСЗ представиле резултате евалуације ефеката до сада реализованих иновативних услуга у Пироту и Сомбору  на старије људе у потреби за негом и подршком, као и користи које у учешћу у овим иновативним активностима имају ангажовани волонтери.

***********************************************************************************************************

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови