Принципи деловања

ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА РАД ЗАВОДА

Делатност Републичког завода за социјалну заштиту заснива се на поштовању и промовисању људских права и универзалних етичких и професионалних вредности уз поштовање начела да друштво треба да обезбеди сваком појединцу могућност да активно учествује у развоју заједнице којој припада.

 

Сходно том опредељењу, рад Завода базира се на принципима:

 •  Холистичког и интегративног приступа социјалној заштити
 •  Једнакости и недискриминације
 •  Сарадње и партнерства
 •  Најбољег интереса корисника
 •  Партиципације корисника у креирању, спровођењу и евалуацији социјалних политика и програма
 •  Целоживотног учења
 •  Транспарентности и јавности у раду.

 

У систему социјалне заштите Завод промовише праксу социјалног рада која је:

 • индивидуализована, примерена потребама и капацитетима корисника и заснована je на највећем могућем учешћу корисника
 • заснована на снагама и могућностима корисника и има за циљ оснаживање и осамостаљивање корисника уз помоћ сопствених ресурса и ресурса локалне заједнице
 • способна да одговори на промене и нове изазове настале у окружењу, односно на промене потреба корисника
 • препознаје значај природног окружења корисника, а пре свега породичног окружења за дете
 • уважава културолошке и све друге различитости корисника и њихових породица (културно компетентна пракса)
 • заснована на емпиријским показатељима успешности и савременим теоријским приступима социјалном раду.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови