Евалуација примене националне стратегије о старењу

  недеља, 10. јануар 2016.

Извештај о евалуацији

Приредиле

Др Лидија Козарчанин и Славица Милојевић

Година: 2016.

Наручиоци:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалан питања и

Популациони фонд Уједињених нација у Србији

Кључне речи: старење и старији, евалуација стратегије

Евалуација Националне стратегије о старењу спроведена је у последњој години важења Националне страте-гије о старењу, крајем 2015. године. Стратегија је планирана за раздобље 2006. до 2015. године, при чему је од значаја став који преовлађује међу доносиоцима одлука да се актуелно важећи стратешки документ проду-жи, будући да су дефинисани стра-тешки циљеви у складу са циљевима које је Европска унија дефинисала до 2022. године. На тај начин је оси-гуран континуитет у постојању стра-тешке основе за усклађивање нацио-налних стремљења са ЕУ циљевима у заштити старијих грађана.

Преузмите 

 

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови