Правилници

 

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља

Правилник о стандардима и поступку акредитације програма обуке за стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити

Правилник о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и за финансирање установа   социјалне заштите

Правилник о обрасцу и садржају службене легитимације стручних радника центра за социјални рад

Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације инспектора социјалне заштите

Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај пензионера и других старих лица

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај деце и омладине ометене у развоју

Правилник о ближим условима за оснивање и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај деце и омладине без родитељског старања и деце и омладине са проблемима у понашању

Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности установа социјалне заштите за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју, душевно оболелих и инвалидних лица

Правилник о хранитељству

Правилник о програму припреме за усвојење

Правилник о начину вођења Јединственог личног регистра усвојења

Правилник о поступку за одређивање и промену личног имена

Правилник о начину вођења поступка и сачињавању записника о налажењу детета

Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима

Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета

Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити

Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима

Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици

Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите

Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ

Правилник о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен азил

Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица

Правилник о вршењу надзора над стручним радом у установама социјалне заштите

Правилник о намирењу потраживања по основу исплаћене новчане социјалне помоћи

Правилник о ближим условима за обављање психолошке делатности предузетника

Правилник о приправничком стажу и начину полагања стручног испита психолога

Правилник о организацији и начину обављања надзора над стручним радом психолога

Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду

Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту

Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза

Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које финансира Република

Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем

Правилник о поступку јавне набавке мале вредности

Правилник о забрањеном поступању запослених

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови