Иновативне услуге за старије у заједници

Концепт дугорочне неге као значајан концепт у социјалној заштити старијих препознат је како у међународним, тако и у националним стратешким документима (ЕСРП). Препознајући значај активног укључивања у развијање концепата који треба да допринесу заштити старијих, Републички завод за социјалну заштиту укључио се као један од партнера у реализацију пројекта Иновативне услуге за старије у заједници (Innovative Community Care Centres - I-CCC) чији је носилац Аустријски Црвени Крст, а финансирају га Европска Унија и Аустријска агенција за развој. Заједно са партнерима, овим пројектом се 2019. године конкурисало у програму Европске комисије DG Employment Program for employment and social innovation. Пројекат је одобрен и реализује се у периоду новембар 2020 - новембар 2023. године.  

Општи циљ пројекта је допринос реформама националних политика у области дуготрајне неге  јачањем услуга у заједници.

Први специфични циљ пројекта је развој и пилотирање иновативне мулти-секторске услуге: Центар за негу у заједници за људе са когнитивним оштећењима и деменцијом којима је потребна нега, неформални неговатељи и волонтерски сервиси.

Други специфични циљ пројекта је коришћење пилотираног  концепта Центара за негу у заједници и волонтерских услуга за људе са когнитивним оштећењима и деменцијом у планирању и праћењу политика у области дугорочне неге у Аустрији, Црној Гори и Републици Србији.

Пројекат се реализује у три земље, Аустрији, Црној Гори и Србији. Партнери на пројекту су: Црвени крст Аустрије (носилац), Црне Горе и Србије (координатори на националном нивоу), Министарство здравља Црне Горе, Републички завод за социјалну заштиту (Србија) и Vienna University of Economic and business (Аустрија).

У по 2 града у свакој од земаља пилотираће се иновативне услуге намењене особама са деменцијом и когнитивним оштећењима, махом старијим лицима. У Србији концепт ће се пилотирати у Пироту и Сомбору, са локалним организацијама Црвеног Крста као локалним носиоцима активности, у партнерству са свим релевантним локалним актерима.

Кључни задаци Републичког завода за социјалну заштиту у овом пројекту су:

  • Учешће у изради документа о актуелном нормативном и стратешком оквиру за дугорочну негу у Србији заједно са Црвеним Крстом Србије
  • Учешће у процесу процене потреба заједнице за услугама у области дугорочне неге и специфичних потреба за услугама у конкретним заједницама (Пирот и Сомбор) заједно са Црвеним Крстом Србије
  • Учешће у процесу евалуације пилотираног концепта у Србији, заједно са Црвеним Крстом Србије, према заједничкој методологији која ће се развити за све три земље.
  • Учешће у организацији конференција и других активности за представљање резултата пројекта и залагање за развој концепта дугорочне неге у Србији заједно са Црвеним Крстом Србије

Наведени пројекат је у складу са стратешким и програмским циљевима и задацима Завода - један од општих циљева дефинисаних Годишњим програмом рада Завода за 2021. годину је: Унапређење социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе, а у оквиру њега  један од под-циљева је:  Унапређење капацитета јединица локалних самоуправа за развој иновативних услуга намењених старијима, а посебно услуга дуготрајне неге.

Поред тога, пројектне активности које ће се у наредне три године реализовати биће и корисна прилика да се кроз размену и сарадњу са партнерима других земаља поделе и унапреде наша искуства у области дуготрајне неге старијих.   

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови