Иновативне услуге за старије у заједници

Концепт дугорочне неге као значајан концепт у социјалној заштити старијих препознат је како у међународним, тако и у националним стратешким документима (ЕСРП). Препознајући значај активног укључивања у развијање концепата који треба да допринесу заштити старијих, Републички завод за социјалну заштиту укључио се као један од партнера у реализацију пројекта Иновативне услуге за старије у заједници (Innovative Community Care Centres - I-CCC) чији је носилац Аустријски Црвени Крст, а финансирају га Европска Унија и Аустријска агенција за развој. Заједно са партнерима, овим пројектом се 2019. године конкурисало у програму Европске комисије DG Employment Program for employment and social innovation. Пројекат је одобрен и реализује се у периоду новембар 2020 - новембар 2023. године.  

Општи циљ пројекта је допринос реформама националних политика у области дуготрајне неге  јачањем услуга у заједници.

Први специфични циљ пројекта је развој и пилотирање иновативне мулти-секторске услуге: Центар за негу у заједници за људе са когнитивним оштећењима и деменцијом којима је потребна нега, неформални неговатељи и волонтерски сервиси.

Други специфични циљ пројекта је коришћење пилотираног  концепта Центара за негу у заједници и волонтерских услуга за људе са когнитивним оштећењима и деменцијом у планирању и праћењу политика у области дугорочне неге у Аустрији, Црној Гори и Републици Србији.

Пројекат се реализује у три земље, Аустрији, Црној Гори и Србији. Партнери на пројекту су: Црвени крст Аустрије (носилац), Црне Горе и Србије (координатори на националном нивоу), Министарство здравља Црне Горе, Републички завод за социјалну заштиту (Србија) и Vienna University of Economic and business (Аустрија).

У по 2 града у свакој од земаља пилотираће се иновативне услуге намењене особама са деменцијом и когнитивним оштећењима, махом старијим лицима. У Србији концепт ће се пилотирати у Пироту и Сомбору, са локалним организацијама Црвеног Крста као локалним носиоцима активности, у партнерству са свим релевантним локалним актерима.

Кључни задаци Републичког завода за социјалну заштиту у овом пројекту су:

  • Учешће у изради документа о актуелном нормативном и стратешком оквиру за дугорочну негу у Србији заједно са Црвеним Крстом Србије
  • Учешће у процесу процене потреба заједнице за услугама у области дугорочне неге и специфичних потреба за услугама у конкретним заједницама (Пирот и Сомбор) заједно са Црвеним Крстом Србије
  • Учешће у процесу евалуације пилотираног концепта у Србији, заједно са Црвеним Крстом Србије, према заједничкој методологији која ће се развити за све три земље.
  • Учешће у организацији конференција и других активности за представљање резултата пројекта и залагање за развој концепта дугорочне неге у Србији заједно са Црвеним Крстом Србије

Наведени пројекат је у складу са стратешким и програмским циљевима и задацима Завода - један од општих циљева дефинисаних Годишњим програмом рада Завода за 2021. годину је: Унапређење социјалне заштите у јединицама локалне самоуправе, а у оквиру њега  један од под-циљева је:  Унапређење капацитета јединица локалних самоуправа за развој иновативних услуга намењених старијима, а посебно услуга дуготрајне неге.

Поред тога, пројектне активности које ће се у наредне три године реализовати биће и корисна прилика да се кроз размену и сарадњу са партнерима других земаља поделе и унапреде наша искуства у области дуготрајне неге старијих.   

Уводни састанак партнера

У понедељак 7. децембра 2020. године одржан је први национални састанак у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници“ који је суфинансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој. Конференцији су присуствовали партнери представници Црвеног крста Србије, Републичког завода за социјалну заштиту, Црвеног крста Сомбора и Црвеног крста Пирота.

Општи циљ пројекта је да се кроз активности у пројекту допринесе реформама законодавног оквира који се односи на услуге дуготрајне неге, а кроз јачање услуга у локалној заједници.

 

Током три године, колико пројекат траје, планиран је развој и пилотирање иновативних мултисекторских Центара за подршку старијим особама у Сомбору и Пироту. Помоћ ће се пружати старијим особама које пате од деменције и којима је потребна подршка неформалних/породичних неговатеља или волонтерске услуге. Кроз ове активности сагледаће се изазови који се односе на приступ, приступачност, квалитет и одрживост услуга дуготрајне неге.

Коришћење концепта Центара за подршку у заједници као и волонтерских услуга подршке особама које пате од деменције има за циљ заговарање за развој јавних политика које се односе на услуге дуготрајне неге.

Прве активности у пројекту биће:

  • Процена потреба за услугама дуготрајне неге у локалној заједници (Пирот и Сомбор) као основ за развијање Центара за подршку у заједници;
  • Мапирање услуга дуготрајне неге које већ постоје у Пироту и Сомбору као и недостатака који постоје у систему услуга дуготрајне неге;
  • Укључивање корисника у развој Центара за подршку у заједници;

Процена и документовање потреба које би требало да буду задовољене новим иновативним услугама.

Обука анкетара у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници (ICCC)“

У петак 28. маја одржана је обука анкетара у оквиру пројекта “Иновативне услуге у локалној заједници (ICCC). Обука се одржала преко Зум платформе, а учесници су били волонтери и запослени из Црвеног крста Пирота и Сомбора где се овај пројекат спроводи.

Учесници су се упознали са две врсте упитника: упитник за старије особе и упитник за неформалне неговатеље. Ови упитници намењени су за процену потреба потенцијалних корисника Пројекта (ICCC), и процену потреба за дуготрајном негом и подршком у локалној заједници.

Поред упутства које су добили учесници су такође током обуке могли директно сами да вежбају попуњавање упитника и да поставе питања уколико им нешто није било јасно. Обуку су држале саветнице из Републичког завода за социјалну заштиту који је партнер Црвеног крста Србије на овом пројекту.

Пројект “Иновативне услуге у локалној заједници (ICCC) је финансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој.

************************************************************************

Фокус групе у Црвеном крсту Сомбор

У Црвеном крсту Сомбора, у четвртак 22. јула 2021. године одржане су три фокус групе. Циљ фокус група је био мапирање услуга и процена потреба за услугама дуготрајне неге у локалној заједници. Ова активност представља наставак процене потреба која је већ започета прикупљањем информација кроз упитнике.

Прву групу чиниле су старије особе, њих 13, које су поред мапирања услуга похвалиле услуге патронаже и палијативног збрињавања и истакле нарастајуће потребе пре свега старијих особа са села. Учеснице друге фокус групе биле су неформалне неговатељице које су поред осталих предлога посебно истакле потребу за едукацијом, услугом предаха и потребом за унапређењем комуникације са професионалцима. Трећу групу чинили су најважнији чиниоци у заједници: представници центра за социјални рад, дома здравља, дома за старије, Црвеног крста и локалне самоуправе који су истакли значај партнерства у локалној заједници и веће координације свих актера.

Фокус групе су организоване у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници“ који је суфинансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој.

********************************************************************************

 

Фокус групе у Црвеном крсту Пирот

У Црвеном крсту Пирота, у среду 4. августа 2021. године одржане су три фокус групе у оквиру пројекта „Иновативне услуге у локалној заједници“ који је суфинансиран од стране Европске уније и Аустријске агенције за развој. Циљ фокус група је био мапирање услуга и процена потреба за услугама дуготрајне неге у Пироту. Посебна пажња у мапирању услуга посвећена је неформалним неговатељима и потребом да се са једне стране њихова знања о нези другог лица унапреде, а са друге стране да се развију услуге које ће омогућити да имају предах током неговања.

Прву групу чинили су неформални неговатељи, њих 10, који су поред мапирања услуга посебно истакли потребу за психосоцијалном подршком, а у неким случајевима и психотерапеутском подршком за особе које брину о својим најмилијима. Учесници друге фокус групе биле су старије особе из Пирота које су истакле значај патронаже, али и потребе да информације о услугама буду приступачније старијим особама и њиховим породицама. Трећу групу чинили су представници институција, невладиних организација и локалне самоуправе у заједници: представници центра за социјални рад, дома здравља, дома за старије, Црвеног крста и локалне самоуправе који су истакли да имају добру сарадњу, али да је потребно још више развијати услуге у заједници, што је и важан план у будућности.

******************************************************************************* 

Редовни онлајн састанци партнера 

Посредством Zoom платформе, редовно се организују састанци партнера на којима се разговара о степену остварености пројектних задатака, о плановима за наредне активности и о до сада стеченим сазнањима и искустваима.

*******************************************************************************

Други партнерски састанак у оквиру пројекта - Беч, 13-14. септембар 2021.

У Бечу је 13. и 14. септембра 2021. године одржан састанак партнера у оквиру пројекта “Иновативне услуге у локалној заједници” из Аустрије, Србије и Црне Горе. Циљ састанка био је информисање о реализацији пројекта до сада, планирање будућих активности и размена искустава. Из Србије састанку су присуствовали представници Црвеног крста Србије и Републичког завода за социјалну заштиту.

Црвени крст Србије презентовао је резултате истраживања о услугама намењеним старијима у Сомбору и Пироту, представљен је и концепт и активности које ће се спроводити у будућем дневном центру, као и план активности за неформалне неговатеље. За едукацију неформалних неговатеља у Србији и Црној Гори биће задужени стручни сарадници Црвеног крста Србије Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић.

Пројекат “Иновативне услуге за старије у локалним заједницама (I-CCC)” је подржан од стране Европске уније и Аустријске развојне агенције.

************************************************************

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови